Utkast till nordiskt avtal om informationsutbyte i indrivningsärenden

Danmarks, regering tillsammans med Färöarnas landsstyre och Grönlands landsstyre samt Finlands, Islands, Norges och Sveriges regeringar, som önskar ingå ett avtal om informationsutbyte i indrivningsärenden, har kommit överens om följande.

Definitioner

Artikel 1

I detta avtal avses med

behörig myndighet: den eller de nationella myndigheter som varje avtalsslutande stat har angivit i bilaga A till detta avtal,

sökande myndighet: den nationella behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat som framställer en begäran om bistånd enligt artikel 2,

anmodad myndighet: den nationella behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat som tar emot en begäran om bistånd enligt artikel 2,

indrivningsmyndighet: ett nationellt, rättsligt reglerat organ som har laglig befogenhet att utöva myndighetsverksamhet nationell verkställighet av fordringsanspråk eller vidtagande av interimistiska åtgärder såsom säkringsåtgärder, eller ett organ som representerar en avtalsslutande stat i egenskap av borgenär vid indrivning av offentliga fordringar enligt nationell lagstiftning,

gäldenär: en fysisk eller juridisk person som är betalningsskyldig för en fordran enligt nationell rätt i den avtalsslutande stat där den sökande myndigheten är belägen.

Tillämpningsområde

Artikel 2

1. De avtalsslutande staterna skall i den utsträckning som följer av vad varje avtalsslutande stat har angivit i bilaga B till detta avtal, genom sina rättstillämpande myndigheter för att befrämja en effektiv nationell och internationell indrivning, biträda varandra genom att överlämna uppgifter till indrivningsmyndigheter i ärenden som handläggs av dessa, häri inbegripet ärenden som avser interimistiska åtgärder såsom vidtagande av säkringsåtgärder, som rör

a) fordringar som är föremål för nationell verkställighet,

b) fordringar som av offentliga organ i deras egenskap av borgenär kan göras gällande genom ansökan om indrivning i andra stater enligt bestämmelser i gemenskapsrätten eller i nuvarande eller framtida bilaterala eller multilaterala överenskommelser mellan staterna.

2. De avtalsslutande staterna bör vidare vid behov allmänt informera varandra om hur verkställighetsarbetet bedrivs och är organiserat nationellt och om innehållet i nationell rätt som är av betydelse vid verkställighet i den andra staten.

Artikel 3

De avtalsslutande staterna skall överlämna uppgifter oavsett var gäldenären, den fysiska eller juridiska person som berörs, har sitt hemvist eller är medborgare.

Begäran om uppgifter

Artikel 4

1. Begäran om uppgifter får avse gäldenärens tillgångar och skulder m.m. Om en eller flera personer vid sidan om huvudgäldenären är ansvariga för att betala fordringen enligt gällande bestämmelser i den stat där den sökande myndigheten har sitt säte, får en begäran också avse den eller de personernas tillgångar och skulder m.m.

2. Om den sökande myndigheten känner till att det i en tredje mans besittning finns tillgångar som tillhör en person som avses i föregående stycke får myndighetens begäran också avse denne tredje man.

3. Begäran om uppgifter får göras om det kan antas att det finns uppgifter hos den eller de anmodade staterna som är av betydelse i ärendet.

Artikel 5

1. På begäran av den sökande myndigheten skall den anmodade myndigheten, i den utsträckning som följer av vad varje avtalsslutande stat har angivit i bilaga C till detta avtal, och förutsatt att inte undantag skall göras enligt bestämmelserna i artikel 11, överlämna alla uppgifter om den eller de personer som begäran avser som bedöms vara av betydelse i ärendet och som finns hos en nationell indrivningsmyndighet, vare sig de enligt nationella bestämmelser är offentliga eller sekretesskyddade. Den anmodade myndigheten skall också överlämna uppgifter som denna myndighet eller en nationell indrivningsmyndighet utan svårighet kan hämta in från databaser eller på liknande sätt.

Den sökande myndigheten kan begränsa sin begäran till endast visst slags uppgifter.

2. Den anmodade myndigheten får därutöver, på eget initiativ eller med anledning av önskemål som framställts av den sökande myndigheten, överlämna även andra uppgifter som den bedömer vara av betydelse för indrivningen.

Artikel 6

1. I en begäran om uppgifter skall anges namn, adress och andra relevanta uppgifter som behövs för identifiering av den som begäran avser, t.ex. personnummer eller annat sådant registreringsnummer som tilldelats denne i den sökande staten och, om möjligt, motsvarande nummer som tilldelats i den anmodade staten, samt vad fordringen avser.

2. En begäran enligt punkt 1 skall upprättas skriftligt och vara försedd med den sökande myndighetens officiella stämpel eller annat officiellt kännetecken och skall vara undertecknad av en tjänsteman hos den myndighet som är behörig att framställa en sådan begäran. Den anmodade myndigheten får, om det är möjligt enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där myndigheten har sitt säte, medge undantag från vad som nu har sagts och godta att begäran i stället görs på elektronisk väg.

De behöriga myndigheterna får träffa överenskommelse om den närmare utformningen av en begäran om uppgifter.

Artikel 7

1. Den anmodade myndigheten skall skriftligen, om möjligt på elektronisk väg, bekräfta mottagande av en begäran om uppgifter så snart som möjligt och senast inom sju dagar efter mottagandet.

2. Den anmodade myndigheten skall, så snart den har fått tillgång till de begärda uppgifterna, översända dem till den sökande myndigheten, med angivande av både sådant registreringsnummer som avses i artikel 6.1 och som tilldelats den som avses med begäran i den sökande staten och motsvarande nummer som tilldelats denne i den anmodade staten.

3. Om alla eller en del av de begärda uppgifterna i ett enskilt fall inte kan hämtas in inom en månad skall den anmodade myndigheten underrätta den sökande myndigheten om detta och ange skälen härför.

Artikel 8

Den sökande myndigheten skall utan dröjsmål återkalla begäran om det inte längre finns skäl för en begäran enligt artikel 4. Återkallelsen skall sändas skriftligt, om möjligt på elektronisk väg.

Artikel 9

Begäran om bistånd och tillämpliga dokument skall åtföljas av en översättning till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den avtalsslutande stat där den anmodade myndigheten har sitt säte. Denna myndighet har rätt att avstå från översättning.

[ Artikel 10

De behöriga myndigheterna i två eller flera avtalsslutande stater får träffa överenskommelse om rätt för de nationella indrivningsmyndigheterna att, sedan en begäran har gjorts av den behöriga myndigheten enligt artikel 4, kommunicera direkt med varandra i ärendet.]

Skydd för personer, begränsningar av skyldigheten att bevilja handräckning och sekretess

Artikel 11

1. Detta avtal påverkar inte de rättigheter eller det skydd som tillkommer personer enligt den anmodade statens lagstiftning och administrativa praxis.

2. Den anmodade myndigheten skall inte vara skyldig att tillhandahålla uppgifter

a) som den inte skulle kunna hämta in för att driva in liknande fordringar i ett nationellt indrivningsärende,

b) som skulle avslöja affärshemligheter, industriella hemligheter eller yrkeshemligheter, eller

c) som, om de yppas, skulle kunna vara till skada för säkerheten i denna stat.

3. Den anmodade myndigheten skall upplysa den sökande myndigheten om skälen till att den inte efterkommer en begäran om uppgifter. Denna underrättelse skall lämnas av den anmodade myndigheten så snart den har fattat sitt beslut och senast en månad efter den dag då mottagandet av begäran har bekräftats.

Artikel 12

Beträffande förfrågningar, upplysningar, uppgifter och andra meddelanden, som enligt detta avtal inkommer till en avtalsslutande stat, tillämpas de sekretessbestämmelser som gäller enligt lagstiftningen i denna stat.

Avslutande bestämmelser

Artikel 13

1. Staterna skall avstå från alla fordringar på varandra för de kostnader som uppstår vid det ömsesidiga bistånd de ger varandra enligt detta avtal.

Artikel 14

Bestämmelserna i detta avtal skall inte förhindra ett större mått av ömsesidigt bistånd som lämnas av en avtalsslutande stat i enlighet med nuvarande eller framtida överenskommelser eller uppgörelser.

Artikel 15

1. Om svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan två eller flera avtalsslutande stater beträffande tolkningen eller tillämpningen av avtalet, skall de behöriga myndigheterna i dessa stater överlägga för att söka lösa frågan genom särskild överenskommelse. Resultatet av sådana överläggningar skall snarast delges de behöriga myndigheterna i övriga avtalsslutande stater.

2. Finner den behöriga myndigheten i en avtalsslutande stat att överläggningar i en fråga som avses i punkt 1 bör ske mellan de behöriga myndigheterna i samtliga avtalsslutande stater, skall sådana överläggningar äga rum på begäran av denna stat.

Artikel 16

Detta avtal tillämpas inte på Svalbard och Jan Mayen samt de norska besittningarna utanför Europa.

Artikel 17

Detta avtal förutsätter ratifikation, godtagande eller godkännande. Avtalet träder i kraft trettio dagar efter den dag då samtliga avtalsslutande stater har meddelat det…..utrikesministeriet, att avtalet har ratificerats, godtagits eller godkänts. Det…..utrikesministeriet underrättar de övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för avtalets ikraftträdande.

Artikel 18

1. Om en avtalsslutande stat önskar ändra innehållet såvitt gäller den staten i någon av bilagorna till detta avtal skall förändringen anmälas till det….. utrikesministeriet. Förändringen träder i kraft trettio dagar efter den dag då det….. utrikesministeriet har underrättat övriga avtalsslutande stater om förändringen.

2. En avtalsslutande stat kan senast den 30 juni under ett kalenderår säga upp avtalet genom skriftligt meddelande om detta till det…utrikesministeriet, som underrättar de övriga avtalsslutande staterna om mottagandet av ett sådant meddelande och om dess innehåll. Har uppsägningstiden iakttagits, upphör avtalet att gälla i förhållandet mellan den stat som verkställt uppsägningen och övriga avtalsslutande stater vid kalenderårets utgång.

Bilaga A

Behöriga myndigheter

I Danmark

I Finland

I Island

I Norge

I Sverige

Kronofogdemyndigheten i Stockholm och, enligt vad den myndigheten bestämmer, andra kronofogdemyndigheter. Kronofogdemyndigheten i Stockholm skall underrätta de övriga avtalsslutande staternas behöriga myndigheter om beslut att delegera behörighet till en annan kronofogdemyndighet senast en månad före den dag då beslutet är avsett att börja tillämpas.

Bilaga B

Indrivningsärenden på vilka avtalet tillämpas

I Danmark

I Finland

I Island

I Norge

I Sverige

Begäran om uppgifter kan göras beträffande de personer som anges i artikel 4 om uppgifterna behövs i ett mål om verkställighet av fordringsanspråk eller verkställighet av säkringsåtgärd som handläggs av en kronofogdemyndighet.

Beträffande de personer som anges i artikel 4 kan uppgifter överlämnas som finns i ett mål om verkställighet av fordringsanspråk eller verkställighet av säkringsåtgärd som handläggs eller har handlagts hos en kronofogdemyndighet. Beträffande samma personer kan även andra uppgifter överlämnas, om de finns i en databas eller annan sådan sammanställning och lätt kan sökas fram av den behöriga myndigheten eller av en annan kronofogdemyndighet.

Bilaga C

Slag av uppgifter som kan överlämnas

Från Danmark

Från Finland

Från Island

Från Norge

Från Sverige

Alla slags uppgifter som avses i Artikel 5, förutsatt att undantag inte bör göras med stöd av artikel 11