Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innledning

Arbeidet mot korrupsjon er høyt prioritert i Norge og på det internasjonale plan. Bakgrunnen er en økende erkjennelse av hvilke problemer korrupsjon fører med seg både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon utgjør en trussel mot rettsstaten, demokratiet, menneskerettighetene og sosial rettferdighet. Korrupsjon kan også hindre økonomisk utvikling og virke konkurransevridende. Erkjennelsen av disse skadelige virkningene ledet til at FNs Generalforsamling 31. oktober 2003 vedtok en konvensjon mot korrupsjon. Arbeidet med konvensjonen ble påbegynt i januar 2001. Norge var representert på samtlige 7 forhandlingssesjoner.

Norske myndigheter har de senere årene tatt et krafttak i arbeidet mot korrupsjon. For å prioritere innsatsen mot korrupsjon og hvitvasking, nasjonalt og internasjonalt, opprettet Justisdepartementet et eget prosjekt i tidsrommet 21. mai 2002 til 1. september 2005. Prosjektet ble ledet av spesialråd Eva Joly. Prosjektet deltok aktivt i forhandlingene om FN-konvensjonen mot korrupsjon.

Formålet med konvensjonen mot korrupsjon er å fremme internasjonalt samarbeid for å forebygge og bekjempe korrupsjon. Konvensjonen bygger i en viss grad på FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, men på noen punkter oppstiller konvensjonen mot korrupsjon strengere forpliktelser for medlemsstatene.

Reglene i konvensjonen kan inndeles i flere kategorier. For det første inneholder konvensjonen en rekke bestemmelser om preventive tiltak som skal forebygge at korrupsjon skjer. Dernest pålegger konvensjonen statene å kriminalisere en rekke handlinger av korrupt karakter. Videre har konvensjonen bestemmelser om etterforskning og internasjonalt samarbeid i korrupsjonssaker. Den siste kategorien gjelder bestemmelser om tilbakeføring av midler som stammer fra korrupsjon. Norge undertegnet konvensjonen straks den ble åpnet for undertegning i Mexico 9. desember 2003. Konvensjonen er nå ratifisert av et tilstrekkelig antall stater til å tre i kraft. Konvensjonen trer i kraft 14. desember 2005.

Justisdepartementet foreslår at Norge ratifiserer FNs konvensjon mot korrupsjon, og kommer i høringsnotatet med forslag til nødvendige lovendringer. Forslaget om lovendringer vil bli fulgt opp av Justisdepartementet i en odelstingsproposisjon, mens Utenriksdepartementet vil utarbeide en stortingsproposisjon for å innhente Stortingets samtykke til ratifikasjon.

Høringsinstansene bes om å uttale seg om Norge bør ratifisere konvensjonen, og om lovendringene som foreslås for å gjennomføre den i norsk rett. Høringsnotatet inneholder også en kort beskrivelse av de konvensjonsforpliktelsene som anses oppfylt i norsk rett. For hvert kapittel er det gitt en oversiktsmessig framstilling av hvordan forpliktelsene er dekket. Hovedvekten er lagt oppfyllelse gjennom lov og forskrift.

Til toppen