Innledning

Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004. Stortinget vedtok 10. juni 2004 å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning, jf. St.prp. nr. 49 (2003–2004) og Innst. S. nr. 213 (2003–2004). SCE-forordningen faller inn under EØS-avtalen artikkel 77 som gjelder selskapsretten, og skal som sådan gjøres til en del av norsk rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a. Med høringsnotatet tas det sikte på å redegjøre for forordningen og forslagene om endringer i norsk rett som følge av den. SCE-forordningen trer i kraft 18. august 2006, jf. artikkel 80.

SCE-forordningen inneholder regler om en ny selskapsform, europeiske samvirkeforetak (”European Cooperative Society”). Formålet med forordningen er i første rekke å legge til rette for at samvirkeforetak kan drive virksomhet på tvers av landegrensene innenfor EØS-området. Med forordningen innføres en europeisk juridisk form for samvirkeforetak, som er basert på felles prinsipper, og som på den måten legger til rette for at foretakene kan utøve virksomhet utenfor egne nasjonale grenser, jf. fortalen punkt 12.

SCE-forordningen suppleres av rådsdirektiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfyllende bestemmelser vedrørende vedtektene for europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse (medarbeiderdirektivet). Dette direktivet skal settes i kraft samtidig med forordningen. Arbeids- og sosialdepartementet har ansvaret for oppfølgningen og gjennomføringen av dette direktivet, og tar sikte på å sende ut et høringsbrev om saken rundt årsskiftet.