Områder hvor SCE-forordningen krever særskilt regulering i norsk rett

Registrering og offentliggjøring i medhold av forordningen artikkel 11, 12 og 13

I artikkel 11 nr. 1 kreves det at ethvert SCE-foretak skal være registrert i det registeret som er foreskrevet for allmennaksjeselskaper, i den medlemsstaten foretaket har sitt forretningskontor. I Norge er dette Foretaksregisteret.

Offentliggjøring av dokumenter skal også skje etter de samme regler som gjelder for allmennaksjeselskaper, jf. artikkel 12 nr. 1. I Norge vil det si registrering og kunngjøring etter reglene i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak.

Registrering av SCE-foretak og sletting av slik registrering skal i tillegg offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende, jf. artikkel 13 nr. 1. I denne offentliggjøringen skal det opplyses om foretakets navn, nummer, registreringsdato og –sted, offentliggjøringsdato og –sted, publikasjonens tittel, SCE-foretakets forretningskontor og dets virksomhetssektor. Flytting av forretningskontor skal offentliggjøres på samme måte, jf. artikkel 13 nr. 2. Det følger av nr. 3 at det i Norge er Foretaksregisteret som skal sørge for at Kontoret for europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner får oversendt de opplysninger som skal offentliggjøres etter bestemmelsen.

I lovforslaget § 14 nr. 2 og forslaget om endring av foretaksregisterloven § 2-1 første ledd og ny § 3-1 c er det foreslått regler om registrering av SCE-foretak i Foretaksregisteret. Oversendelsesplikten som følger av artikkel 13, er foreslått regulert i foretaksregisterloven § 6-2 annet ledd, jf. lovforslaget § 14 nr. 2.

Tvungen avvikling av SCE-foretaket, jf. forordningen artikkel 73

Artikkel 73 nr. 1 bestemmer at et SCE-foretak kan kreves avviklet ved en eventuell overtredelse av artikkel 2 nr. 1 (stiftelsesmåter), artikkel 3 nr. 2 (minstekapital) eller artikkel 34 (kontroll med fusjonens lovlighet). Anmodning om slik avvikling kan fremsettes av en person med berettiget interesse eller av vedkommende myndighet. På bakgrunn av anmodningen skal domstolen eller vedkommende forvaltningsmyndighet i medlemsstaten kreve at foretaket blir avviklet. Departementet mener Foretaksregisterets rolle i forbindelse med føringen av registeret over SCE-foretak, jf. lovforslaget § 14 nr. 2 om endringer i foretaksregisterloven, og dets ansvar for å føre kontroll med lovligheten av fusjonen, jf. lovforslaget § 5 annet ledd, gjør at det også bør utpekes til nasjonal myndighet etter artikkel 73 nr. 1. Dette har kommet til uttrykk i lovforslaget § 12 første ledd.

Etter artikkel 73 nr. 2 skal en medlemsstat treffe de nødvendige tiltakene for å pålegge et SCE-foretak å bringe forholdene i samsvar med artikkel 6 om forretningskontor. Denne bestemmelsen krever at foretakets forretningskontor skal ligge i Fellesskapet og i den samme medlemsstaten som hovedkontoret. Dersom forholdene som nevnt i artikkel 73 nr. 2 ikke blir brakt i orden, skal medlemsstaten treffe nødvendige tiltak for at foretaket blir avviklet, jf. artikkel 73 nr. 3. Etter artikkel 73 nr. 4 første punktum skal medlemsstaten gi adgang til å overprøve (”seek judicial or other appropriate remedy” i den engelske versjonen av SCE-forordningen) avgjørelsen. Bruk av overprøvingsadgangen skal ha oppsettende virkning, jf. nr. 4 annet punktum.

Bustadbyggjelagslova har regler om tvangsmessig oppløsning og avvikling, jf. bustadbyggjelagslova §§ 10-14 til 10-17. For øvrige samvirkeforetak er det ingen regler om dette, jf. utredningen punkt 17.1 på side 201. Selv om reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven ikke uten videre kan anvendes analogisk, synes de på dette punktet å være godt egnet til å regulere tvangsmessig avvikling av SCE-foretak etter artikkel 73. I lovforslaget § 12 annet ledd er det foreslått at reglene i allmennaksjeloven §§ 16-15 til 16-18 skal gjelde tilsvarende så langt de passer ved avvikling etter artikkel 73. For så vidt gjelder avvikling som følge av manglende overholdelse av kravet i artikkel 6, må det også lovfestes at et kjæremål over en slik kjennelse skal ha oppsettende virkning, jf. forordningen artikkel 73 nr. 4. En lovbestemmelse om dette er tatt inn i lovforslaget § 12 tredje ledd.

Allmennaksjelovens regler om tvangsavvikling gjelder overtredelser som Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret blir kjent med fordi overtredelsen gjelder registreringspliktige forhold. SCE-forordningen artikkel 6 pålegger et SCE-foretak å ha hovedkontor i samme medlemsstat som forretningskontoret. For at Foretaksregisteret skal kunne utføre sin oppgave etter artikkel 73 nr. 2 og artikkel 73 nr. 5, antar departementet at det kan være behov for en regel om at opplysninger om foretakets hovedkontor også skal registreres i Foretaksregisteret. Forslag til en slik bestemmelse er tatt inn i lovforslaget § 14 nr. 2 om ny § 3-1 c annet punktum i foretaksregisterloven.

I lovforslaget § 12 fjerde ledd er Foretaksregisteret utpekt som rette myndighet etter SCE-forordningen artikkel 73 nr. 5.