Forslag til endringer...

Forslag til endringer i bilansvarsloven

I

I lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) blir det gjort følgende endringer:

§ 5 bokstav c og ny bokstav d skal lyde:

c) skade på hund som går laus, når ikkje anten eigaren eller brukaren åt vogna eller nokon som er med i henne, er skuld i skaden eller av andre grunnar har ansvar etter vanlege skadebotreglar,

d) oppreisnad for ikkje økonomisk skade, når ikkje anten eigaren eller brukaren åt vogna eller nokon som er med i henne, har ansvar etter lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 3-5.

§ 6 andre ledd oppheves.

§ 6 tredje ledd blir nytt andre ledd.

§ 9 skal lyde:

§ 9 (ansvarsgrense ved skade på gods)

Når gods vert skadd, kan skadebota vera opptil 10.000.000 kroner for det som vert skadd i same hending. Var det meir enn ei vogn som gjorde skaden, hefter dei som har ansvaret for kvar vogn, for heile summen.

Er skaden på gods større enn 10.000.000 kroner og meir enn ein har lide skade, vert summen bytt mellom dei etter storleiken på kvart skadebotkrav. Krav om skadebot må setjast fram til trygdeverket eller, om så er, staten eller den kommunen eller kommunale institusjonen som det gjeld, jf § 16, seinast ein månad etter skaden vart gjord. Skadelidar som set fram kravet sitt etter den tid og etter at skadebota til andre skadelidarar er utreidd, kan krevja sitt berre av det som står att av ansvarssummen (trygdesummen).

Attåt skadebot som er nemnd i paragrafen her, skal det svarast rente etter § 6 og sakskostnad.

Departementet kan gje føresegner om indeksregulering av summane som er nemnde i fyrste og andre leden.

§ 10 andre ledd skal lyde:

Har ei motorvogn gjort skade på folk eller gods, men ingen veit å seia kva for vogn det var, skal dei trygdelaga som er godkjende eller registerte etter § 17 bokstav a, bera skaden i lag som om vogna hadde vore lovleg trygda hjå dei. For gods gjeld dette likevel berre når

a) det også er gjort meir enn uvesentleg skade på person, eller

b) det gjeld skade på fast eigedom og dyr, med unntak for lause hundar, eller

c) det gjeld skade på gangklede og andre eigne vanlege bruksting som ein skadeliden person hadde på seg.

§ 17 første ledd bokstav f og ny bokstav g skal lyde:

f) utreiing av skadebot etter § 10, og om korleis slik skadebot skal bytast på trygdelaga ,

g) trygding for motorvogner som blir ført inn til riket utan å vere registrert her.

II

Loven gjelder fra 11. juni 2007. Det beløpet som er fastsatt i bilansvarslova § 9 første og andre ledd skal likevel først gjelde fra 1. januar 2008. Fra 11. juni 2007 til og med 31. desember 2007 skal beløpet være 2.000.000 kroner.