Schengen høringsnotat Del 1

Justisdepartementet

September 1998

Schengen implementering

Forslag til endringer i Utlendingsloven, Utleveringsloven, Lov om utlevering av lovbrytere til Danmark, Finland, Island og Sverige og Straffeloven

Ny lov om Schengen informasjonssystem

Økonomiske og administrative konsekvenser ved implementering av Schengen-regelverket

DEL I INNLEDNING

1. Hovedinnhold i høringsbrevet

Implementering av Schengen-regelverket innebærer at det må foretas enkelte lovendringer og vil dessuten få en rekke administrative og økonomiske konsekvenser for Norge. I høringsbrevets del II er forslag til lovendringer i utlendingsloven, utleveringsloven, den nordiske utleveringsloven, straffeloven og en ny lov om Schengen informasjonssystem (SIS) omhandlet. Del III inneholder en oversikt over de administrative og økonomiske konsekvenser som deltakelse i Schengen-samarbeidet vil medføre for Norge, samt en beskrivelse av SIS systemet.

Departementet foreslår lovendringer for å harmonisere gjeldende lovgivning til Schengen-regelverket. Det fremmes forslag til endringer i utlendingsloven om inn- og utreisekontroll av personer som krysser Norges grenser til land utenfor Schengen-området. Schengen-regelverket fastsetter et prinsipielt krav om kontroll av alle personer som krysser Schengen-yttergrense. Den indre Schengen-grense skal normalt kunne passeres uten personkontroll, dog med de begrensninger som følger av annen lovgivning (tolloven). Videre foreslås endringer i bestemmelsene i utlendingsloven om tillatelser til arbeid og opphold i Norge for borgere med oppholdstillatelse i et annet Schengen-land og om behandling av asylsøknader. Det foreslås også endringer om utstedelse og gyldighet av visum og om felles visummerker. I bestemmelsen om bortvisning av utlendinger ved innreise foreslås det flere endringer som fastsetter vilkårene for innreise og opphold. Videre foreslås det at reglene om det ansvar en transportør av utlending kan pådra seg hvis utlendingen bortvises også skal gjelde for yrkesmessig landtransportør. Det foreslås også inntatt lovhjemmel for utveksling av opplysninger vedrørende enkeltpersoner som ledd i eller til bruk ved behandling av saker om visum, asyl eller arbeid-/oppholdstillatelse. Dessuten foreslås inntatt bestemmelser om straff for den som i vinnings hensikt bistår utlending med ulovlig innreise eller opphold i Norge .

Videre foreslår departementet endringer i utleveringsloven slik at Norge kan inngå overenskomst med fremmed stat om at bestemte typer lovbrudd ikke skal anses som politiske. Det foreslås også endringer i reglene om avbrytelse av foreldelsesfrist i forbindelse med en konvensjonsparts utleveringsbegjæring. Dessuten foreslås en ny regel om forenklet utleveringsprosedyre i saker hvor samtykke fra den som er begjært utlevert foreligger. Videre foreslås det å oppheve retten til å klage til Kongen i statsråd over departementets vedtak i utleveringssak. Det foreslås også endringer i Norges adgang til å avslå en konvensjonsparts begjæringer om ransaking og beslag.

I straffeloven fremmes forslag til endring vedrørende reglene om negativ rettskraft av dommer i straffesak avsagt i et annet Schengen-land.

Et vesentlig element i Schengen-samarbeidet er bruken av Schengen informasjonssystem som er et system for et databasert personregister til bruk i alle Schengen-land. Innen gitte rammer og fastlagte vilkår kan medlemslandene utveksle visse typer informasjon via registeret for å bekjempe kriminalitet og sikre offentlig orden og sikkerhet. Det foreslås en egen hjemmelslov for SIS i Norge med regler for bruken av registeret.

De mest omfattende administrative og økonomiske konsekvenser av implementering av Schengen-regelverket følger av de foreslåtte endringene i utlendingsloven og av SIS-loven. Deltakelse vil innebære at Norge må gjennomføre yttergrensekontroll dvs. passkontroll og oppsyn med ytre grense på vegne av de øvrige Schengen-land. Den norske sjøgrensen, samt flyplasser med flytrafikk og havner med ferjetrafikk til og fra andre enn Schengen-land og landgrensen til Russland vil danne del av Schengen-landenes yttergrense. Kontrollen i henhold til Schengen-konvensjonen skal utføres av norske kontrollmyndigheter og etter nasjonal lovgivning.

Lagt inn 2. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen