Høringsnotat Schengen implementering

Innhold

 • linkdoc012005-990109#docDel I Innledning
 • linkdoc012005-990109P156_4467#doc1. Hovedinnhold i høringsbrevet
 • linkdoc012005-990098P171_8346#doc2. Bakgrunn for forslagene
 • linkdoc012005-990099P187_10521#doc3. Forslag til endringer i utlendingsloven
  • linkdoc012005-990099P192_10936#doc3.1 Kommentarer til forslagene
   • linkdoc012005-990099P195_10966#doc3.1.1 § 6, Tillatelser til arbeid og opphold
   • linkdoc012005-990099P206_11869#doc3.1.2 § 17, Rett til asyl (fristed) m.v.
   • linkdoc012005-990099P237_18174#doc3.1.3 § 23, Grensepassering og grensekontroll
   • linkdoc012005-990099P272_23091#doc3.1.4 § 25, Visum
   • linkdoc012005-990099P310_28231#doc3.1.5 § 27, Bortvisning ved innreise
   • linkdoc012005-990099P360_36318#doc3.1.6 § 31, Vedtaksmyndighet og saksforberedelse
   • linkdoc012005-990099P369_36933#doc3.1.7 § 34 a, Oversending av opplysninger
   • linkdoc012005-990099P439_45446#doc3.1.8 § 46, Ansvar for utgifter m.v.
   • linkdoc012005-990099P461_48383#doc3.1.9 § 47, Straff
  • linkdoc012005-990099P483_51656#doc3.2 Forslag til lov om endringer i utlendingsloven
 • linkdoc012005-990100P590_56841#doc4. Forslag til endringer i lov om utlevering og i den nordiske utleveringsloven
  • linkdoc012005-990100P596_57473#doc4.1 Kommentarer til forslagene
   • linkdoc012005-990100P598_57503#doc4.1.1 Utleveringsloven § 5
   • linkdoc012005-990100P600_57528#doc4.1.1.1 Bakgrunnen
   • linkdoc012005-990100P607_58869#doc4.1.1.2 Gjeldende rett
   • linkdoc012005-990100P622_61997#doc4.1.1.3 Den europeiske terrorismekonvensjon av 27 januar 1977
   • linkdoc012005-990100P639_64239#doc4.1.1.4 Departementets vurdering
   • linkdoc012005-990100P653_67387#doc4.1.2 Utleveringsloven § 9
   • linkdoc012005-990100P656_67412#doc4.1.2.1 Bakgrunnen
   • linkdoc012005-990100P663_68768#doc4.1.2.2 Departementets vurdering
   • linkdoc012005-990100P670_70236#doc4.1.3 Ny bestemmelse om forenklet utleveringsprosedyre ved samtykke
   • linkdoc012005-990100P673_70302#doc4.1.3.1 Bakgrunn
   • linkdoc012005-990100P682_72045#doc4.1.3.2 Departementets vurdering
   • linkdoc012005-990100P702_76077#doc4.1.4 Bortfall av adgangen til å klage over utleveringsvedtaket
   • linkdoc012005-990100P705_76139#doc4.1.4.1 Bakgrunn
   • linkdoc012005-990100P712_77167#doc4.1.4.2 Departementets vurdering
   • linkdoc012005-990100P728_81659#doc4.1.5 Utleveringsloven § 24 nr 3
   • linkdoc012005-990100P731_81690#doc4.1.5.1 Bakgrunn
   • linkdoc012005-990100P738_83833#doc4.1.5.2 Departementets vurdering
  • linkdoc012005-990100P743_84882#doc4.2 Forslag til lov om endringer i utleveringsloven m m
   • linkdoc012005-990100P747_84959#doc4.2.1 I lov om utlevering av lovbrytere m v 13 juni 1975 nr 39 foreslås følgende endringer:
   • linkdoc012005-990100P779_87301#doc4.2.2 I lov om utlevering av lovbrytere til Danmark, Finland, Island og Sverige av 3 mars 1961 nr 1 foreslås følgende endringer:
 • linkdoc012005-990101P786_87514#doc5. Forslag til lov om endringer av straffeloven §12a
  • linkdoc012005-990101P788_87565#doc5.1 Kommentarer til forslagene
   • linkdoc012005-990101P790_87594#doc5.1.1 Bakgrunn
   • linkdoc012005-990101P820_89936#doc5.1.2 Departementets vurdering
   • linkdoc012005-990101P823_89965#doc5.1.2.1 Hovedregelen om negativ rettskraft
   • linkdoc012005-990101P851_94041#doc5.1.2.2 Unntak
  • linkdoc012005-990101P879_97525#doc5.2 Forslag til lov om endring i straffeloven
 • linkdoc012005-990102P905_99022#doc6. Lov om Schengen informasjonssystem (SIS)
  • linkdoc012005-990102P908_99064#doc6.1 Innledning
  • linkdoc012005-990102P915_100139#doc6.2 Hovedtrekkene i Schengenkonvensjonen del IV
   • linkdoc012005-990102P918_100186#doc6.2.1 Systemets oppbygning
   • linkdoc012005-990102P932_102848#doc6.2.2 Hvilke opplysninger som kan registreres og formålet med registreringene
   • linkdoc012005-990102P937_103530#doc6.2.2.1 Nærmere om registrering av personopplysninger
   • linkdoc012005-990102P980_108475#doc6.2.2.2 Nærmere om registrering av personer og kjøretøyer. Artikkel 99
   • linkdoc012005-990102P1012_111459#doc6.2.2.3 Nærmere om registrering av gjenstander
   • linkdoc012005-990102P1025_112286#doc6.2.3 Tilgang til opplysninger i Schengen informasjonssystem
   • linkdoc012005-990102P1030_112871#doc6.2.4 SIRENE-kontor
  • linkdoc012005-990102P1038_113916#doc6.3 Personvern
   • linkdoc012005-990102P1041_113929#doc6.3.1 Innledning
   • linkdoc012005-990102P1048_114576#doc6.3.2 Personvern og SIS (Schengenkonvensjonen del IV kapittel 3)
   • linkdoc012005-990102P1074_120826#doc6.3.3 Personvern generelt ( Schengenkonvensjonen del VI)
  • linkdoc012005-990102P1087_123825#doc6.4 Forslag til lov om den norske delen av Schengen informasjonssystem (SIS)
   • linkdoc012005-990102P1090_123900#doc6.4.1 Utforming av loven
   • linkdoc012005-990102P1104_127480#doc6.4.2 Nærmere om lovens innhold
   • linkdoc012005-990102P1107_127510#doc6.4.2.1 Formålet med Schengen informasjonssystem
   • linkdoc012005-990102P1116_128079#doc6.4.2.2 Hvilke opplysninger som kan registreres og for hvilke formål
   • linkdoc012005-990102P1130_129680#doc6.4.2.3 Registeransvaret
   • linkdoc012005-990102P1151_134262#doc6.4.2.4 Hvem har kompetanse til å beslutte registrering
   • linkdoc012005-990102P1189_137507#doc6.4.2.5 Overføring av supplerende opplysninger som ikke formidles via SIS
   • linkdoc012005-990102P1202_140017#doc6.4.2.6 Tilgang til SIS/autorisasjon
   • linkdoc012005-990102P1213_143251#doc6.4.2.7 Utlevering av opplysninger fra SIS
   • linkdoc012005-990102P1229_146785#doc6.4.2.8 Sletting av opplysninger
   • linkdoc012005-990102P1253_151568#doc6.4.2.9 Taushetsplikt
   • linkdoc012005-990102P1260_152962#doc6.4.2.10 Innsynsrett
   • linkdoc012005-990102P1295_159344#doc6.4.2.11 Krav om retting og sletting
   • linkdoc012005-990102P1306_160616#doc6.4.2.12 Erstatning
   • linkdoc012005-990102P1322_164113#doc6.4.2.13 Klageadgang/klageorgan
   • linkdoc012005-990102P1336_165812#doc6.4.2.14 Kontrollorganet og dets oppgaver
   • linkdoc012005-990102P1351_169608#doc6.4.2.15 Hjemmel for forskrifter
  • linkdoc012005-990102P1371_172748#doc6.5 Merknader til de enkelte bestemmelser i utkast til lov om den norske delen av Schengen informasjonssystem (SIS)
  • linkdoc012005-990102P1663_211142#doc6.6 Forslag til lov om den norske delen av Schengen informasjonssystem (SIS)
 • linkdoc012005-990103P1879_224201#doc7. Administrative og økonomiske konsekvenser av endringene i utlendingsloven
  • linkdoc012005-990103P1882_224276#doc7.1 Bortfall av personkontroll på indre grenser
  • linkdoc012005-990103P1898_226140#doc7.2 Innføring av utreisekontroll og nye tilleggsvilkår for innreise
   • linkdoc012005-990103P1903_226304#doc7.2.1 Lufthavner
   • linkdoc012005-990103P2023_235800#doc7.2.2 Sjøhavner og kystkontroll
   • linkdoc012005-990103P2139_251083#doc7.2.3 Kontroll av ytre grense mot Russland
  • linkdoc012005-990103P2151_253032#doc7.3 Behandling av søknad om visum
  • linkdoc012005-990103P2163_254408#doc7.4 Innføring av lufthavntransittvisum
  • linkdoc012005-990103P2174_255364#doc7.5 Behandling av søknad om asyl
  • linkdoc012005-990103P2181_255837#doc7.6 Transportøransvar
 • linkdoc012005-990104P2189_256676#doc8. Administrative og økonomiske konsekvenser av lov om endring i utleveringsloven og i straffeloven
 • linkdoc012005-990105P2194_257069#doc9. Schengen informasjonssystem
  • linkdoc012005-990105P2197_257098#doc9.1 Innledning
  • linkdoc012005-990105P2208_258329#doc9.2 Beskrivelse av systemet
  • linkdoc012005-990105P2243_265642#doc9.3 Økonomiske og administrative konsekvenser
 • linkdoc012005-990106P2264_268532#doc10. Informasjon, opplærings- og kompetansebehov
  • linkdoc012005-990106P2269_268826#doc10.1 Informasjon
  • linkdoc012005-990106P2279_269763#doc10.2 Opplæring- og kompetanseheving
 • linkdoc012005-990107P2302_272429#doc11. Overordnet ledelse
 • linkdoc012005-990108P2310_273401#doc12. Økonomiske konsekvenser - oppsummering
Lagt inn 2. oktober 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen