Dokumenter utgitt av Justis-og beredskapsdepartementet

Proposisjoner og meldinger er dokumenter som blir lagt frem for Stortinget.

Lover og regler omfatter lover, forskrifter, retningslinjer m.v. knyttet til departementets ansvarsområder.

Rundskriv er orienteringer fra departementet til berørte parter om tolkninger av lover og forskrifter.

Høringer er forslag fra departementet som sendes til berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departementer). Hensikten er å vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.

NOU-er (Norsk offentlig utredning) produseres av utvalg og arbeidsgrupper som er nedsatt av departementet.

Rapporter og planer produseres som regel av eksterne forskere eller utvalg, og omfatter rapporter, analyser og kartlegginger levert til departementet.

Veiledninger og brosjyrer orienterer om departementets politikk og praksis, og retter seg mot et bredere publikum.

Skjemaer og blanketter fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Bestilling av publikasjoner

Offentlige virksomheter kan bestille publikasjoner utgitt av Storting, regjering og departementer fra Departementenes servicesenter i henhold til regelverket for distribusjon.

I enkelte tilfeller priser departementene sine publikasjoner også for brukere innen offentlig forvaltning. Da må publikasjonene kjøpes fra Fagbokforlaget.

Andre, dvs. privatpersoner, bedrifter ol., kan skaffe seg publikasjoner fra Fagbokforlaget, en lokal bokhandel, eller det lokale folkebiblioteket.

Offentlige publikasjoner er blant annet følgende:

  • Stortingsmeldinger, Stortingsproposisjoner, Innstillinger fra Stortinget
  • Norges offentlige utredninger
  • Brosjyrer
  • Blanketter
Til toppen