Informasjon

For å sikre at forskriften blir kjent blant dem som er berørt, bør det gis ytterligere informasjon i tillegg til kunngjøring i Norsk Lovtidend. Forskrifter kan gjøres kjent gjennom lokalpressen, kommunale informasjonsaviser, internett, brosjyrer utarbeidet av fagorganer osv. Utdrag av forskrifter om fiske, som fylkesmannen fastsetter, blir noen steder gjort kjent ved oppslag på brygger og andre plasser. Politivedtekter med ordensregler for friområder gjøres ofte kjent ved oppslag og plakater i parker og friluftsområder.