Om innholdet

Kapittel 3 forklarer hva en forskrift er, og hvilke krav som stilles til hjemmel for forskriften.

Kapittel 4 gir en oversikt over andre virkemidler for kommunal styring, som f.eks. instrukser, organisatoriske bestemmelser, rådgivning og informasjon, avtaler og økonomiske tiltak.

Kapittel 5 gir eksempler på de vanligste typene kommunale forskrifter.

Kapittel 6 beskriver hvordan forskrifter bør bygges opp og utformes. Kapitlet gir også en kort omtale av endringsforskrifter.

Kapittel 7 gjør rede for saksbehandlingsreglene som må følges når kommunen utarbeider forskrifter. Kapitlet omtaler bl.a. reglene om utredningsplikt og høring.

Kapittel 8 gjelder vedtak av kommunale forskrifter og gir også en omtale av forskrifter som skal stadfestes eller godkjennes av et statlig organ.

Kapittel 9 tar for seg reglene om kunngjøring av forskrifter, dvs. plikten til å gjøre forskriften tilgjengelig for innbyggerne.

Kapittel 10 gir anvisning på hvordan kommunen kan gi ytterligere informasjon om forskriftene.

Kapittel 11 handler om etterkontroll av forskrifter. Etterkontroll omfatter både en vurdering av om forskriften virker etter sin hensikt, og en løpende kontroll med forskriftsverket for å sikre at det foretas nødvendige endringer, opphevelser mv.

Kapittel 12 gir en oversikt over lover, forskrifter, instrukser og veiledninger som har særlig relevans for arbeidet med forskrifter.

Kapittel 13 inneholder noen nyttige internettadresser.