Andre virkemidler for kommunal styring

Oversikt over ulike typer virkemidler

Forskrifter er bare ett av flere mulige virkemidler for kommunal styring. Blant øvrige virkemidler kan nevnes instrukser og organisatoriske bestemmelser, veiledning, informasjon, inngåelse av avtaler og økonomiske tiltak.

Kommunen bør vurdere nøye hvilket virkemiddel som er best egnet i det enkelte tilfellet. Det bør ikke gis en ny forskrift hvis andre tiltak kan være mer effektive. Og det kan ofte være hensiktsmessig å bruke flere virkemidler samtidig for å nå et bestemt mål.

Instrukser og organisatoriske bestemmelser

Kommunestyret kan som øverste kommunale organ instruere administrasjonen og folkevalgte organer i kommunen, når ikke annet følger av lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov. Administrasjonssjefen (rådmannen) i kommunen kan instruere administrasjonen i kommunen om hvordan arbeidsoppgaver skal utføres. Dette følger av kommuneloven §§ 6 og 23.

Kommunens ledelse kan også gi mer uforpliktende veiledning om hvordan saker bør eller kan løses. Som regel ligger det likevel klare forventninger til at kommunale etater følger de rådene som gis, selv om de ikke er formulert som instrukser.

Eksempler på instrukser:

• Alle saksbehandlere i kommunen skal følge Veileder i forskriftsarbeid for kommunen når de utarbeider kommunale forskrifter

• Administrasjonssjefen har møteplikt når kommunestyret behandler og vedtar budsjettet

• Det kommunale næringsmiddeltilsynet skal ikke selge analyser fra eget laboratorium til virksomheter som det fører tilsyn med

Kommunestyret kan også gi bestemmelser om hvordan kommunale etater skal organiseres, f.eks. om hvilken etat som har ansvar for hva, hvordan etaten skal organiseres internt eller om samarbeidsformer mellom kommunale etater.

Eksempler på organisatoriske bestemmelser:

• Teknisk etat i kommunen skal ha ansvaret for driften av de kommunale vannverkene

• Det kommunale næringsmiddeltilsynet skal forvalte forskrifter om miljørettet helsevern

• Åpningstiden for publikum på sosialkontoret skal være fra klokken 1000 til klokken 1400

Instrukser og organisatoriske bestemmelser forplikter kommunale organer og tjenestemenn som er tilsatt i kommunale forvaltningsorganer. De retter seg enkelt sagt mot kommunen selv. De legger derimot ingen plikter på innbyggerne. De gir dem heller ingen rettigheter.

Regelsett som bare inneholder instrukser og organisatoriske bestemmelser, skal derfor ikke betegnes som forskrifter.

Rådgivning og informasjonsvirksomhet

Når kommunestyret eller kommunale etater ønsker å endre holdninger hos innbyggere eller bedrifter, kan det være minst like effektivt å drive rådgivnings- og informasjonsvirksomhet som å fastsette forskrifter. For at forskrifter skal virke etter sin hensikt, kan det dessuten ofte være nødvendig å kombinere forskriftene med informasjon og holdningsskapende arbeid.

Eksempler på rådgivnings- og informasjonstiltak:

• Holdningskampanje mot høye hastigheter på veiene

• Holdningskampanje for kildesortering

• Holdningskampanje for mer bruk av kollektivtransport

• Informasjon om helsefare ved røyking av tobakk

Avtaler

Når kommunen skal f.eks. leie lokaler eller selge tjenester, må den inngå avtaler. Slike avtaler er et ledd i kommunens

forretningsvirksomhet og er av rent privatrettslig karakter.

Selv om de generelle vilkårene i f.eks. en standardavtale kan forplikte private, er det ikke nødvendig å utarbeide forskrifter, fordi inngåelse av avtaler ikke er utøving av offentlig myndighet.

Økonomiske tiltak

Økonomiske tiltak kan f.eks. bidra til å sikre arbeidsplasser, bedre miljøet og innbyggernes helse eller sikre barn og unge en trygg og sunn oppvekst. Økonomiske tiltak kan derfor være effektive virkemidler for kommunal styring.

Hvis det er tale om beløp som skal fordeles mellom flere, bør det ofte lages en forskrift med vilkår og kriterier for tildeling av midler.

Skal/skal ikke anvende forskrift som virkemiddel

Før kommunen velger å bruke forskrift som styringsredskap, bør effekten av eksisterende virkemidler kartlegges. Kommunen bør vurdere om andre virkemidler kan være mer effektive enn nye forskrifter. Alternativer kan f.eks. være bedre informasjon om gjeldende regelverk, mer tilsyn og økt anvendelse av sanksjoner.

Forskrift som virkemiddel bør bare brukes der eksisterende virkemidler ikke fungerer godt nok, og der forskrifter er bedre egnet enn andre typer virkemidler til å nå de aktuelle målsettingene.

Skal/ skal ikke, sjekkliste for valg av virkemidler og nye reguleringer, gir retningslinjer for effektiv virkemiddelbruk. Selv om sjekklisten er utarbeidet for departementene, vil den være nyttig for kommunene når de skal velge mellom ulike typer virkemidler. 2Skal / Skal ikke , sjekkliste for valg av virkemidler og nye reguleringer, er utgitt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.