Vedtak og stadfesting eller godkjenning

Vedtak i kommunen

Når høringen er avsluttet og forskriften er ferdig skrevet, kan den vedtas av det organet som har myndighet til dette.

Når en kommunal forskrift skal vedtas, utarbeides det et eget vedtaksdokument som inneholder forskriften. Dokumentet skal ha en overskrift som inneholder tittelen og dato for vedtaket, se kap. 6.1.1. Navnet på organet som har vedtatt forskriften samt dato og hjemmelen skal gå frem av teksten under overskriften, se kap. 6.1.2.

Dokumentet undertegnes eller signeres av den som vedtar forskriften. Blir forskriften vedtatt av et kollegialt organ, skal vedtakelsen gå frem av organets protokoll for møtet.

Hvilket organ som har myndighet til å vedta forskriften, vil som oftest følge av kommuneloven, hjemmelsloven/-forskriften eller av et vedtak i kommunestyret.

Stadfesting eller godkjenning av statlig organ

Kommunale forskrifter skal i noen tilfeller stadfestes eller godkjennes av et statlig organ (et departement, et direktorat eller fylkesmannen) etter at de er vedtatt av kommunen. Det statlige organet skal bl.a. undersøke om forskriften er vedtatt i samsvar med hjemmelen, og om forvaltningslovens saksbehandlingsregler er fulgt. Dessuten skal organet ofte vurdere og godkjenne innholdet i forskriften.

Forskriften kan ikke påberopes overfor private før den er stadfestet.

Eksempel på lovbestemmelse der det foreligger krav til godkjenning av enkelte kommunale forskrifter (lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. § 10):

Departementet skal godkjenne kommunale forskrifter dersom overtredelsen skal være straffbar og når forskriftene fastsetter begrensninger i retten til fri ferdsel og fri bruk av farvannene og havnene i havnedistriktet. Kommunale forskrifter om havneavgifter er unntatt fra regelen i første punktum.

Departementet kan bestemme at det skal utarbeides

en oversikt over gjeldende bestemmelser og andre opplysninger av betydning for den som bruker eller oppholder seg i havnen.

Dato for stadfesting og navnet på organet som har stadfestet forskriften, skal gå frem av teksten under forskriftens tittel, se eksemplene i kap. 6.1.2.