Etterkontroll

Regelarbeid må anses som en kontinuerlig prosess som ikke er avsluttet selv om forskriften er fastsatt og trådt i kraft. Formålet med å etterkontrollere (evaluere) er i første omgang å finne ut om forskriften virker etter sin hensikt, se Lovteknikk og lovforberedelse kap. 15.

Allerede mens forskriften er under utarbeidelse, bør kommunen ta stilling til om det senere bør gjennomføres en etterkontroll. En forutsetning for en meningsfull etterkontroll er at formålet med forskriften er klart.

Hvis forskriftens formål er å bedre luftkvaliteten, bør det kontrolleres om luftkvaliteten er blitt bedre etter at forskriften trådte ikraft. Hvis luftkvaliteten er blitt bedre, kan det være grunnlag for å konkludere med at de nye bestemmelsene har bidratt til dette. Hvis luftkvaliteten ikke er endret eller er blitt dårligere, bør kommunen vurdere hva som er årsaken til dette. Kanskje er bestemmelsene ikke godt nok kjent eller for uklare, eller kanskje har tilsynet og håndhevingen ikke vært effektiv nok.

Samfunnsutviklingen fører til at nye problemstillinger dukker opp, mens andre ikke lenger er aktuelle. Det er derfor nødvendig å foreta løpende etterkontroll av eget regelverk, særlig på samfunnsområder som er under rask og kontinuerlig utvikling.

Forskrifter bør oppheves

• når det ikke lenger er behov for forskriften

• når forskriften erstattes av en ny

• når hjemmelsloven eller den aktuelle hjemmelsbestemmelsen oppheves, og forskriften ikke skal

gjelde videre med ny hjemmel