Forord

God forskriftsteknikk og god forberedelse er vesentlig for få et godt regelverk som er så brukervennlig som mulig.

Denne veilederen er skrevet for tilsatte i kommunene som ønsker en innføring i hvordan kommunale forskrifter bør utarbeides.

Formålet med veilederen er å

• bidra til at kommunale forskrifter får god kvalitet

• bidra til at slike forskrifter får en enhetlig utforming og begrepsbruk

• forenkle arbeidet for dem som arbeider med utforming av forskrifter

Prosjektet Opprydding i forskriftsverket startet i 1999 under regjeringen Bondevik og er siden ført videre under regjeringen Stoltenberg og regjeringen Bondevik II. Prosjektet har som formål å skape et mer oversiktlig og brukervennlig regelverk. Prosjektet har avdekket et behov i forvaltningen for veiledning om utarbeiding av forskrifter. Veileder i forskriftsarbeid for kommuner tar spesielt sikte på utarbeidelse av kommunale forskrifter.

Statskonsult har hatt ansvaret for å lage et utkast til veilederen. Dette utkastet har vært forelagt en referansegruppe med medlemmer fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunenes sentralforbund,

Oppdal kommune, Oslo kommune og Ålesund kommune.

Utkastet ble i tillegg lagt frem for medlemmene i forskriftsprosjektets styringsgruppe, som har representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Vi viser flere steder til Lovteknikk og lovforberedelse, som er en veileder i lov- og forskriftsarbeid utarbeidet av Justisdepartementets lovavdeling. Denne bør brukes aktivt under arbeidet med kommunale forskrifter. 1Lovteknikk og lovforberedelse kan bestilles gjennom Statens forvaltningstjeneste (publikasjonsbestilling@ft.dep.no). Bestillingsnummeret er G / 0027. Veilederen er også tilgjengelig på internett. Se kap. 12.2 nedenfor.

Justisdepartementets lovavdeling håper at veilederen vil bli til nytte for alle som arbeider med forskrifter i kommunene. Vi mottar gjerne synspunkter på hvordan veilederen virker, og på spørsmål som det kan være grunn til å ta opp i en senere utgave.