Veiledning om lov- og forskriftsarbeid

God lovteknikk og god lovforberedelse er vesentlig for å få til et godt lovverk som er så lett tilgjengelig som mulig. Justisdepartementets lovavdeling har derfor utgitt en veiledning i lovteknikk, og denne er den tredje i rekken.

Veiledning om lov- og forskriftsarbeid

Lovteknikk og lovforberedelse

God lovteknikk og god lovforberedelse er vesentlig for å få til et godt lovverk som er så lett tilgjengelig som mulig. Justisdepartementets lovavdeling har derfor utgitt en veiledning i lovteknikk, og denne er den tredje i rekken.

Det forutsettes i samsvar med utredningsinstruksen at departementene og underliggende organer og utredningsutvalg legger rådene til grunn i utarbeiding av forslag til nye lover og forskrifter. Spørsmål om å velge andre løsninger bør i tilfelle tas opp med Justisdepartementets lovavdeling.