Vanlige typer kommunale forskrifter – eksempler

Forskrifter om politivedtekter

Hjemmel: Det følger av lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14 at det kan gis bestemmelser om bl.a. renhold, orden på offentlig sted og sikring av ferdsel i vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av Justisdepartementet. For å forenkle kommunenes arbeid med utformingen har Justisdepartementet utarbeidet en mal for kommunale politivedtekter (rundskriv G-42/96).

Forskrifter om bygningsvedtekter

Hjemmel: Diverse bestemmelser i plan- og bygningsloven

14. juni 1985 nr. 77

Forskrifter om båndtvang

Hjemmel: Lov 9. juli 1926 nr. 4 om ansvar for skade på bufe ved hund mv. § 3. (Lovgrunnlaget på området er under revisjon.)

Forskrifter om servering (åpningstider mv.)

Hjemmel: Lov 13. juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 15 første ledd, se også lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. § 4-4 annet ledd

Forskrifter om havner

Hjemmel: Lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. § 16 fjerde ledd. Kystdirektoratet har laget en mal for kommunale forskrifter til havneloven.

Forskrifter om kommunal renovasjon

Hjemmel: Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot

forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 30 og § 34

Forskrifter om opplæring i grunnskolen

Hjemmel: Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) §§ 2-2, 2-5 og 2-