Relevante lover, instrukser og veiledninger

Lover

 • Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 • Lov 19. juni 1969 nr. 53 om Norsk Lovtidend mv.
 • Lov 11. april 1980 nr. 5 om målbruk i offentleg teneste
 • Lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)
 • Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)

Instrukser og veiledninger

 • Rundskriv G-148/92 Kunngjøring i Norsk Lovtidend og G-149/92 Kunngjøring i Norsk Lovtidend – Regionale og lokale forskrifter mv. (Justisdepartementet)
 • Lovteknikk og lovforberedelse. Veiledning om lov- og forskriftsarbeid (Justisdepartementets lovavdeling)
 • Lovlig språk. Om språk og stil i lover og annet regelverk (Finn-Erik Vinje)
 • Skal – skal ikke. Sjekkliste for valg av virkemidler og nye reguleringer (Arbeids- og administrasjonsdepartementet)

Maler for utforming av kommunale forskrifter

 • Normalpolitivedtekt med kommentarer
 • Mønster for kommunale forskrifter med kommentarer om orden i og bruk av havnen