Kunngjøring

Kunngjøring i Norsk Lovtidend

Når forskriften er fastsatt og eventuelt stadfestet eller godkjent, skal den kunngjøres i Norsk Lovtidend. Dette følger av forvaltningsloven § 38 første ledd bokstav c. Hensikten med kunngjøringen er å gjøre forskriften offentlig kjent og tilgjengelig.

Hvis forskriften ikke er kunngjort, kan den som hovedregel ikke påberopes overfor den enkelte, med mindre den enten er gjort offentlig kjent på annen forsvarlig måte, eller at den enkelte har fått kjennskap til forskriften, se forvaltningsloven § 39.

Alternative kunngjøringsmåter

Ikke alle kommunale forskrifter skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, se forvaltningsloven § 38 tredje ledd første punktum, som lyder:

Knytter en forskrift seg til en bestemt hendelse eller skal den ellers gjelde for bare kort tid, og kunngjøring som nevnt i første ledd bokstav c ikke er formålstjenlig, kan kunngjøring i stedet foregå på annen måte.

I slike tilfeller kan kunngjøring skje f.eks. ved annonser i lokalpressen eller informasjon på oppslagstavler på offentlig sted.

Kommunale avgiftsforskrifter som i hovedsak bare inneholder opplysninger om selve avgiften, trenger ikke kunngjøres i Norsk Lovtidend. Dette er bestemt i medhold av forvaltningsloven § 38 tredje ledd annet punktum, 8Jfr. Justisdepartementets rundskriv G-148 /92 og gjelder alle typer kommunale avgifter, som f.eks. avgifter for vann, kloakk, feiing, avfallsbehandling, bygnings- og oppmålingssaker. Den enkelte kommune må selv gjøre disse forskriftene kjent i den lokale pressen, enten i hel tekst eller med en kort omtale der det i tillegg opplyses om hvor innbyggerne kan få tak i forskriftene.

Ansvar og fremgangsmåte

Kommunestyret eller den kommunale etaten som har fastsatt forskriften, må sørge for at den blir kunngjort.

Kommunale forskrifter som skal stadfestes av fylkesmannen eller annet statlig organ, kunngjøres som regel av det organet som har myndighet til å stadfeste forskriften.

Forskriften sendes til Norsk Lovtidend v/Lovdata, Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo, samme dag som den vedtas eller stadfestes. Sammen med forskriften skal det sendes et skjema i utfylt stand. Skjema og en veiledning for utfylling og oversendelse er tatt inn i rundskriv 28. oktober 1992 (G-149/92) fra Justisdepartementet. Rundskrivets elektroniske versjon finnes på Justisdepartementets nettside

Lovdatas nettside www.lovdata.no gir mulighet for elektronisk utfylling og innsending av skjemaet.