Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2022

Tildelingsbrevet er et av departementets sentrale styringsverktøy overfor underliggende virksomheter. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet, stiller departementet bevilgningene til disposisjon for den enkelte underliggende virksomhet gjennom tildelingsbrev.

Tildelingsbrevet gir oversikt over bevilgningene og eventuelle forutsetninger for bruken av midlene. Det inneholder videre departementets føringer og forventninger overfor virksomhetene, samt resultatmål, fullmakter og rapporteringskrav.

Universiteter

Nord universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
OsloMet - storbyuniversitetet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Statlige høyskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Samisk høgskole

Vedlegg:

Orientering om statsbudsjett 2022 for universiteter og høyskoler

Fullmakter 2022 UH

Fullmakter 2022 - Institusjoner som forvalter statlig eiendom UH

Rapporteringskrav for årsrapport 2022

Veiledning for fremstilling av satsingsforslag for 2024

Oversikt over hovedtrekk i styringsdialogen