Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat gikk i det konstiturende møtet primært inn for å legge forvaltningsknutepunktet til Innbygda. Subsidiært foreslo styret å plassere knutepunktet på Drevsjø.  

Vedrørende etablering av et eventuelt felles forvaltningsknutepunkt for Sølen landskapsvernområde og Fulufjellet nasjonalpark, jf. Miljøverndepartementets brev av 14. desember 2012, har departementet etter en helhetlig vurdering bestemt at det ikke skal etableres et slikt felles knutepunkt.

Miljøverndepartementet beslutter at forvaltningsknutepunktet for Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat legges til Drevsjø i Engerdal kommune. Begrunnelsen er at det er etablert et relevant fagmiljø på Drevsjø. Departementet legger også til grunn at denne forvalteren skal ha oppgaver knyttet til forvaltningen av Femundsmarka nasjonalpark og Gutulia nasjonalpark. Vi legger til grunn at de to styrene finner fram til en hensiktsmessig fordeling av forvalterens tidsbruk mellom de ulike verneområdene. Fylkesmannen i Hedmark bes lyse ut forvalterstillingen for Fulufjellet nasjonalpark så snart som mulig. Vi legger til grunn at forvalteren får kontorplass på Drevsjø.

Vi ber om at det gis tilbakemelding til Miljødirektoratet på hvorvidt det er behov for eventuelle ressurser i forbindelse med etablering av knutepunktet slik at et eventuelt behov kan vurderes i forhold til budsjettmidlene som er til rådighet.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet. 

 

Med hilsen                                                                        

Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

Øivind Dannevig
kst.avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur.  

Kopi til:

 

 

 

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Trysil kommune

Postboks 200

2421

TRYSIL

Engerdal kommune

         

2440

ENGERDAL

Rendalen kommune

         

2485

RENDALEN

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia