Landbruks- og matministerens skriftlig svar på spørsmål til Prop. 127 S (2014-2015)

Næringskomiteen på Stortinget