Endelig jordbruksavtale 2016-2017 24. juni 2016

Denne jordbruksavtalen er inngått mellom staten og Norges Bondelag. For målpriser gjelder avtalen fra 1. juli 2016. For det samlede bevilgningsnivå, over kap. 1150 og kap. 4150, gjelder avtalen kalenderåret 2017. Det kan imidlertid bestemmes tilpasninger i avsetninger og satser inneværende år innenfor den samlede bevilgningsrammen. Budsjettmessige konsekvenser av avtalen for 2017 er vist i vedlegg 1.