RNB: Fra a til å

Stikkord

 

Treforedlings­industrien – tiltak for økt innovasjon og virkeforsyning

Norsk treforedlingsindustri har slitt med lønnsomheten over lengre tid. Store deler av næringen står i fare for å bli nedbygd med mindre det kommer fornyelse gjennom nye lønnsomme produkter og produksjonsprosesser. På bakgrunn av dette foreslår Regjeringen å bevilge totalt 100 millioner kroner til ulike tiltak for norsk treforedlingsindustri. Det foreslås å bevilge 50 mill. kroner over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og 50 millioner kroner på Landbruks- og matdepartementets budsjett. Bevilgningen skal gå til tiltak for økt bruk av forskning og utvikling i treforedlingsindustrien, og en bedre forsyning av trevirke til norske bedrifter. Tiltakene er fordelt på budsjettposter under Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, SIVA og Landbruks- og matdepartementet.

 

Se også egne pressemeldinger fra Nærings- og handelsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Statskog SF

Statskog SF – avdrag på lån, renter og utbytte (kap. 4162 og 5652)

Med utgangspunkt i det pågående arronderingssalget foreslås avdraget på det statlig lånet Statskog SF fikk ved oppkjøpet av skogeiendommer fra Orkla ASA økt med 34 millioner kroner, til 44 millioner kroner. Blant annet på grunn av lavere markedsrente foreslås renteinnbetalingen på det statlige lånet redusert med 3 millioner kroner, til 21,9 millioner kroner. Utbytte fra Statskog SF foreslås øket med 35,1 millioner kroner, til 40,1 millioner. kroner, med utgangspunkt i gjeldende utbyttepolitikk og at inntektene fra arronderingssalget benyttes til nedbetaling av det statlige lånet.

 

Naturskade

2011 var et år med mange store naturskadehendelser. Både pinseflommen i Gudbrandsdalen, flommen i Gaula i midten av august og ekstremværene ”Berit” og ”Dagmar” på Nord-Vestlandet førte til store ødeleggelser. Ut fra dagens prognoser vil dette føre til behov for å øke bevilgningen til naturskadeerstatning under LMD med 13 millioner kroner, fra 150 til 163 millioner kroner. 

Til toppen