Planlagte proposisjoner og meldinger til Stortinget høst 2006

Oversikt over planlagt proposisjoner og meldinger til Stortinget Høstsesjonen 2006

06.10.2006

Arbeids- og sosialdepartementet

Ventes fremlagt for Stortinget

Gått i statsråd

1. St.prp.

Om oppfølging av granskningskommisjonen - Graverutvalget

Oktober

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

November

24.11.06

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Desember

01.12.06

Om lov om endring i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Desember

15.12.06

3. St.meld.

Om pensjonsreform

Oktober

20.10.06

Om seniorpolitikk

Oktober

20.10.06

Om Sametingets virksomhet 2005

Oktober

20.10.06

Om arbeid, velferd og inkludering

November

03.11.06

Barne- og familiedepartementet

1. St.prp.

Endringar på statsbudsjettet for 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet.

November

24.11.06

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 21. april 2006 nr. 10 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og enkelte andre lover (endringer i regelverket for ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon)

November

03.11.06

3. St.meld.

Evaluering av bidragsreformen

Desember

Finansdepartementet

1. St.prp.

Fullmakt til å ta opp statslån

November

10.11.06

Nysaldering av statsbudsjettet 2006

November

01.12.06

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven

November

Om lov om endringer i verdipapirregisterloven, finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (forvalterregistrering, obligasjoner med fortrinnsrett mv.)

November

01.12.06

Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen

Desember

15.12.06

Om lov om endringer i eiendomsmeglingsloven

Desember

15.12.06

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

1. St.prp.

Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2006 - FAD

November

24.11.06

3. St.meld.

Om Datastilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2005

Oktober

20.10.06

Om IKT-politikken

Desember

15.12.06

Forsvarsdepartementet

1. St.prp.

Om endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2006

November

24.11.06

2. Ot.prp.

Endringer av sikkerhetsloven (objektssikkerhet)

Desember

Helse- og omsorgsdepartementet

1. St.prp.

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet

November

24.11.06

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m.

Desember

Justisdepartementet

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet 2006 under diverse kapitler administrert av Justisdepartementet

November

24.11.06

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i svalbardloven, kap. 5

Oktober

20.10.06

Om lov om endringer i straffegjennomføringsloven

November

08.12.06

Om lov om endringer i innsynsloven, § 3 a

November

Om lov om samvirkeforetak

Desember

Om lov om endringer i forbrukerkjøpsloven

Desember

Om lov om endringer i domstolloven (uttaking av lekdommere)

Desember

Om lov om endringer i straffeprosessloven

Desember

Om lov om endringer i straffeloven

Desember

Kommunal- og regionaldepartementet

2. Ot.prp.

Om lov om endring i kommuneloven

Desember

Om lov om endringer i valgloven

Desember

3. St.meld.

Om forvaltningsreformen

Desember

08.12.06

Hovedstadsmeldingen

Desember

Kultur- og kirkedepartementet

1. St.prp.

Om Filmparken AS og Norsk filmstudio AS

November

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.

November

24.11.06

Om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement

November

Om lov om registrering av innsamlingsvirksomhet

Desember

Kunnskapsdepartementet

1. St.prp.

Om endringer på statsbudsjettet 2006

November

03.11.06

2. Ot.prp.

Lov om endring i lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader

Desember

3. St.meld.

Om utdanning og sosial utjevning

Desember

15.12.06

Landbruks- og matdepartementet

1. St.prp.

Om endringer i statsbudsjettet 2006

November

24.11.06

Miljøverndepartementet

1. St.prp.

Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Desember

15.12.06

2. Ot.prp.

Om endringer i lov om eigedomsregistrering

November

3. St.meld.

Om helse og miljøfarlige kjemikalier

Desember

15.12.06

Nærings- og handelsdepartementet

1. St.prp.

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 under Nærings- og handelsdepartementet

November

24.11.06

3. St.meld.

Statens eierskapspolitikk

November

08.12.06

Olje- og energidepartementet

1. St.prp.

Om endringar i løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet

November

24.11.06

Samferdselsdepartementet

2. Ot.prp.

Om lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4

November

24.11.06

Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

November

24.11.06

Om lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven)

November

Om lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Desember

3. St.meld.

Om verksemda til Posten Norge AS

November

Om verksemda til Avinor AS

November

15.12.06

Om virksomheten til NSB AS

Desember

15.12.06

Statsministerens kontor

3. St.meld.

Om anmodnings og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2005-2006

Oktober

13.10.06

Utenriksdepartementet

1. St.prp.

Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter

Oktober

27.10.06

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (prospekter)

Oktober

20.10.06

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 64/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport (opplæring av sjåfører)

Oktober

24.11.06

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI Offentlige innkjøp

Oktober

20.10.06

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX Forbrukervern (forbrukervernsamarbeid)

Oktober

24.11.06

Om samtykke til ratifikasjon (Successor Agreement) av den nye avtalen for den internasjonale tropiske tømmerorganisasjon

November

24.11.06

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 86/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX Finansielle tjenester (forsikring)

November

Om endringar på statsbudsjettet for 2006 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

November

24.11.06

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 87/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV Finansielle tjenester (banker og andre kredittinstitusjoner)

November

10.11.06

Om samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Bulgarias og Republikken Romanias deltakelse i EØS.

November

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 89/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII Transport

Desember

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX Forbrukervern (urimelig markedspraksis)

Desember

17.11.06

Til toppen