Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 27041-27048 av 27085 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helsingforsavtalen

  23.03.1962 Lov Utenriksdepartementet

  Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske område, og når det gjelder samferdsel og miljøvern.

  Se loven på lovdata.no

 • Beitelova

  16.06.1961 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Eigar og innehavar av husdyr skal syta for at husdyr ikkje kjem inn på område der eigaren eller innehavaren ikkje har rett til å la dyra vera. Same skyldnaden har den som for eigaren eller innehavaren har tilsyn med husdyr. Med husdyr meinar ein i

  Se loven på lovdata.no

 • Grannegjerdelova

  05.05.1961 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Føresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova, når anna ikkje er serskilt sagt.Gjerdehald ved offentleg veg og jarnveg går ikkje inn under lova. Lova

  Se loven på lovdata.no

 • Motorkjøretøy- og båtavgiftsloven

  19.06.1959 Lov Finansdepartementet

  For så vidt det til statskassen besluttes pålagt avgifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motorkjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen de nærmere bestemmelser om beregning og oppkreving av avgiften, herunder om kontroll.

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkesskadetrygdloven

  12.12.1958 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om statens oppkrevere m.v.

  28.03.1958 Lov Finansdepartementet

  Enhver embets- eller tjenestemann som innkrever eller mottar penger for staten, eller som for øvrig står staten til regnskap for innbetaling, utbetaling, oppbevaring eller forvaltning av penger eller verdipapirer, er overfor staten ansvarlig for tap

  Se loven på lovdata.no

 • Samordningsloven - samordl.

  06.07.1957 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Loven omhandler samordning av ytelser som en person kan få samtidig fra to eller flere pensjonsordninger og trygder.

  Se loven på lovdata.no

 • Fiskerpensjonsloven.

  28.06.1957 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om pensjonstrygd for fiskere.

  Se loven på lovdata.no

Til toppen