Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 52401-52420 av 53751 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helserettsavdelingen

  Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Elisabeth Salvesen

 • Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd

  Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd skal ivareta en jevnlig dialog mellom statsråden og organisasjonsledere for arbeidslivets parter om sentrale utfordringer i arbeidslivs- og pensjonspolitikken. Ved behandling av aktuelle likestillingspolitiske

 • Statsbudsjettet 2019: A til Å

  Du kan finne ditt stikkord i A-Å listen, under departement eller ved å søke på stikkord.

 • Sykehusutvalget

  Sykehusutvalget ble oppnevnt i statsråd 4. februar. Utvalget skal utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ledes av professor i helseøkonomi, Jon Magnussen.

 • Sivilavdelingen

  Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og gode rettsprosesser. Avdelingen har blant annet ansvaret for oppgaver knyttet til budsjett, regelverk og administrasjon på domstolfeltet, rettshjelp, advokatregelverk, den sivile rettspleien på

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Jostein Solberg

 • Forsvarsmateriell

  Forsvarsmateriell skal på vegne av Forsvarsdepartementet ivareta ansvaret for å fremskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret. Etaten skal også på vegne av departementet ivareta industrisamarbeid og internasjonalt materiellsamarbeid.

  Nettside: https://www.fma.no/

 • Svalbards miljøvernfond

  Svalbards miljøvernfond er opprettet i medhold av Svalbardmiljøloven, og fondets midler kan bare brukes til tiltak på Svalbard som har til formål å beskytte miljøet.

  Nettside: http://www.miljovernfond.no/

 • Klimaavdelingen

  Avdelingen har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid innenfor klimaområdet. Avdelingen har også ansvar for lokal luftkvalitet, og et overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud

 • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) (Ap)

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)
  Ingvild Kjerkol portrett

  Helse- og omsorgsministeren har ansvar for politikken knyttet til sykehus, legemiddelområdet, kommunale helse- og omsorgstjenester, rus og psykisk helsevern, og folkehelsepolitikken.

  Tiltredde: 14.10.2021

  E-post: postmottak@hod.dep.no

  Telefon: 22 24 90 90

 • Kommunikasjonsenheten (KOM)

  Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet. Enheten hjelper også pressen med bakgrunnsstoff. Redaktøransvaret for departementets nettsider og sosiale medier ligger her. Kommunikasjonsenheten tilhører

  Avdelingsleiar: Kommunikasjonssjef Therese Riiser

 • Frivillighet

  Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en

 • Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett

  Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

 • Konsumprisindeksen

  Konsumprisindeksen (KPI) er et mål på utviklingen i prisene på varer og tjenester som blir etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Noen priser som inngår i KPI har en tendens til å variere mye fra en periode til en annen og gjør indeksen lite egnet til å si noe om den underliggende prisutviklingen. Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) brukes ofte som et mål på den underliggende inflasjonen.

 • Regionale rovviltnemnder

  I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder. Rovviltnemndene som har hovedansvaret for forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn i sin region.

 • Statsbudsjett

  Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten (oktober). Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før.

 • Avdeling for kompetanse og ressurser

  Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Andreas Gaarder

 • Ekspedisjonssjef Christine Hamnen

  Ekspedisjonssjef Christine Hamnen
  Christine Hamnen

  Administrasjonsavdelingen

  E-post: Christine.Hamnen@kdd.dep.no

  Telefon: 22 24 68 84

  Mobil: 976 66 299

 • Andøya Space Center

  Andøya Space Center AS er et 90% statlig eid selskap som leverer operative tjenester og produkter innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og -verifisering.

  Nettside: https://www.andoyaspace.no/

 • Samer

  Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner. I arbeidet med samiske språk ønsker regjeringen å bidra til

 • Norge og EU

  Nordiske og europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere. EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen vil jobbe mer aktivt for å fremme Norges interesser innenfor rammene av EØS-avtalen, og