Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 5981-6000 av 83837 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vet - lumpy skin disease

  Celexnr.: 32019D1992 Basis rettsaktnr.: Direktivene 89/662, 90/425, 92/119 OG 2002/99

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1992 av 27. november 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2008 om dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe lumpy skin disease i visse medlemsstater ved å forlenge dens gyldighetsperiode

 • Verkemiddel i integreringsarbeidet

  Introduksjonslova regulerer to ordningar; opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar og introduksjonsprogram.

 • Vet - tilleggsgarantier varroatose

  Celexnr.: 32019D1895 Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1895 av 7. november 2019 som anerkjenner flere øyer i Portugal som fri for varroatose og endrer vedlegget til beslutning 2013/503/EU

 • Troika-uttalelse om Sør-Sudans overgangsregjering - januar 2020

  Denne uttalelsen om Sør-Sudans overgangsregjering ble utstedt av regjeringene i USA, Storbritannia og Norge 2. januar.

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste

  Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.

 • Competency in kindergarten

  The professional and personal competencies of its staff are a kindergarten’s most important resource and play an essential role in ensuring that the kindergarten is a good arena for formative development, care, play, learning and reducing social

 • Samfunnssikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor

  Hvert departement har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap i egen sektor, og Kunnskapsdepartementet har derfor det overordnede ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap på hele departementets område.

 • Forskingsprisar

  Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

 • Statistikk om forskning

  I 2011 lanserte Kunnskapsdepartementet Forskningsbarometeret med en rekke indikatorer for norsk forskning og innovasjon. Fra og med 2019 er dette arbeidet integrert i Indikatorrapporten til forskningsrådet. Norsk FoU-statistikk Statistikk over

 • Kunnskap og FNs bærekraftsmål

  Kunnskapsdepartementet har ansvar for mål fire om god utdanning for alle. I tillegg er kunnskap avgjørende for å oppnå alle FNs 17 bærekraftsmål.

 • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

  Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Dette danner rammen for regjeringens langtidsplan

 • Spørsmål nr. 597 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ole Andre Myhrvold

  Om CO2-avgift på gass

 • Statsministerens program veke 1

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Folkehøyskole

  En folkehøyskole er en eksamensfri skole der elevene bor i internat på skolen. Det finnes rundt 80 folkehøyskoler, fordelt over hele landet. Folkehøyskolene utgjør et alternativ og supplement til det formelle utdanningssystemet.

 • Tidligere konferanser

  Se rapporter fra tidligere konferanser.

 • Studielån og stipend

  Studielån og stipend skal gi et godt grunnlag for livsopphold under utdanningen.

 • Tilskudd til studentboliger

  Kunnskapsdepartement gir tilskudd til oppføring, kjøp og rehabilitering av studentboliger. Tilskudd gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser etter søknad.

 • Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

  Om tilskuddsordningen, frister og krav.

 • Innvandring og integrering 2018–2019

  Rapport frå Noreg til OECD

  Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten Immigration and Integration 2018-2019 - Report for Norway to the OECD er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for

 • Skjemablanketter

  Fellesblanketter for attester, erklæringer og meldinger etter lov om trudomssamfunn og ymist anna, kravskjema for tilskudd til tros- og livssynssamfunn, utmeldingsblankett.

Til toppen