Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 6001-6020 av 83799 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på skriftlig spørsmål om konsekvenser ved eventuell kutt av konsulentbruk

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas (H) om hva  konsekvensene hadde blitt for Landbruks- og matdepartementet og underliggende etater vært dersom Senterpartiet

 • Regjeringa vil styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

  - Eg vil styrke norsk luftfart og styrke grunnlaget for flytilbodet i distrikta. Difor legg vi no om dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

 • Nytt regelverk og takster fra 1.1.2020 – stønad til tannbehandling

  Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt regelverk og takster fra 1.1.2020 for folketrygdens stønad til tannbehandling.

 • Norske forpliktelser på FNs flyktningforum

  Norge, representert ved statssekretær Jens Frølich Holte, annonserte 20 forpliktelser på FNs første globale forum for flyktningrespons, 16.-18. desember 2019. Her kan du lese forpliktelsene.

 • Oppheving av Kommisjonsvedtak om rettledning til miljørisikovurderingen av GMO

  Celexnr.: 32018D1790 Basis rettsaktnr.: 2001/18/EF

  Kommisjonens gjennomføringsbeslutning(EU) 2018/1790 av 16. november 2018 om oppheving av vedtak 2002/623/EF om etablering av rettledning til miljørisikovurderingen av genmodifiserte organismer

 • Et godt togtilbud

  Regjeringen vil at jernbanen skal være et konkurransedyktig transportalternativ. Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke

 • Spørsmål og svar - konkurranse om togtilbud

  Hvorfor er det viktig for regjeringen med konkurranse om persontogtilbudet? Konkurranse om persontogtilbudene er et virkemiddel for å gi passasjerene et bedre togtilbud, samtidig som vi bruker skattebetalernes penger mest mulig effektivt. Å bryte

 • Forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

  Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i skatteloven § 6-41 trettende ledd.

 • Plantevernmidler - Verticillium albo-atrum (WCS850), regodkjenning lavrisikostoff

  Celexnr.: 32019R1675

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1675 av 4. oktober 2019 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om

 • EU referansesenter dyrevelferd fjørfe m.fl.

  Celexnr.: 32019R1685 Basis rettsaktnr.: 2017/625

  Kommisjonens gjennomføringsforordning EF 2019/1685 av 4. oktober 2019 med oppnevning av EU referansesentre for dyrevelferd fjørfe og andre mindre dyrearter

 • Statsministerens program veke 52

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Søndag 29. desember

 • Digitaliseringsrundskrivet

  Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og

 • Pålegger staten å registrere nye datasett i felles datakatalog

  – Digitalisering skal bidra til bedre offentlige tjenester, mer verdiskaping i privat sektor og en enklere hverdag for folk flest. Men da må vi forvalte, foredle, dele og tilgjengeliggjøre data. For å få fortgang i dette arbeidet, pålegger vi nå

 • Endringer i terskelverdiene - Forsvarsanskaffelsesdirektivet

  Celexnr.: 32019R1830

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1830 av 30. oktober 2019 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2009/81/EF hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider

 • Endringer i terskelverdiene - forsyningsdirektivet

  Celexnr.: 32019R1829

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1829 av 30. oktober 2019 om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for

 • Endringer i terskelverdiene - det klassiske direktivet om offentlige anskaffelser

  Celexnr.: 32019R1828

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2019/1828 av 30. oktober om endring av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU hva gjelder terskelverdiene for offentlige anskaffelser av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider samt for plan- og

 • Konsesjonskraftprisen for 2020

  Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019 som er 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.

 • toppdomenet .eu - endring av registreringsreglene

  Celexnr.: 32019R0517 KOM-nr.: KOM(2018)231

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 av 19. mars 2019 om gjennomføringen og anvendelsen av toppdomenet .eu og om endring og oppheving av forordning (EF) nr. 733/2002 og kommisjonsforordning (EF) nr. 874/2004

 • Ekstra tilskot til investeringsprosjekt i tre

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsett endringar i forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket. Endringane gjeld innføring av ekstra tilskot til bruk av tre i bygningsinvesteringar i

 • BEREC-forordningen

  Celexnr.: 32018R1971 KOM-nr.: KOM(2016)0591

  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971 av 11. desember 2018 om opprettelse av Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og Byrået for støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om endring av

Til toppen