Veiledninger og brosjyrer

Viser 451-475 av 739 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Retten til forenings- og forsamlingsfrihet

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til forenings- og forsamlingsfrihet Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til forsamlings- og foreningsfrihet, inkludert retten til å danne fagforeninger. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges

 • Forbudet mot diskriminering som selvstendig rettighet

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Forbudet mot diskriminering som selvstendig rettighet Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende forbudet mot diskriminering som selvstendig rettighet, uavhengig av diskrimineringsgrunnlag og saksområde. Mer informasjon om de ulike

 • Kulturelle rettigheter

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Kulturelle rettigheter Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende kulturelle rettigheter. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til

 • Vern av barns rettigheter

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Barn Nedenfor finner du lenker til relevant materiale om særlig vern av barnets rettigheter. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under inngangen Regelverk og tilsyn i margen til venstre.

 • Retten til helse

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til helse Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til helse. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under Norges MR-forpliktelser - regelverk og tilsyn.

 • Vern av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Personer med nedsatt funksjonsevne Nedenfor finner du lenker til relevant materiale om særlig vern av rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under

 • Retten til et effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til et effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til er effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd. Mer informasjon om de ulike

 • Samlet oversikt over diskrimineringsforbudene

  06.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Samlet oversikt over diskrimineringsforbudene Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende de ulike formene av diskrimineringsforbudet. Mer informasjon om de ulike konvensjonene og Norges oppfølging av disse er tilgjengelig under

 • Retten til et effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd

  05.03.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Retten til et effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd Nedenfor finner du lenker til relevant materiale vedrørende retten til er effektivt rettsmiddel ved påstand om menneskerettighetsbrudd. Mer informasjon om de ulike

 • Faktaark om ny tvistelov

  04.03.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmet 4. mars 2005 forslag til ny tvistelov. Forslaget er basert på Tvistemålsutvalgets utredning i NOU 2001:32 Rett på sak.

 • Barn og arealplanlegging

  03.03.2005 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Barnerepresentanten bør rette sin oppmerksomhet mot den viktige perioden fra melding om igangsatt planarbeid til planen legges ut til offentlig ettersyn. Det er i denne perioden med “blanke ark” at planutformingen påvirkes best. En veileder for

 • På vei til egen bolig

  01.03.2005 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet: tilskudd, eksempler, samarbeid og deltakere.

 • Rapporteringer vedrørende Norges gjennomføring av menneskerettighetskonvensjonene

  24.02.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Rapporteringer vedrørende Norges gjennomføring av menneskerettighetskonvensjonene Nedenfor følger en oversikt over Norges rapporteringer i henhold til de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene. Norges rapporter i fulltekst med tilhørende

 • MR: Nyttige internettadresser

  10.02.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Nyttige internettadresser linkintHoveddel1MR-databaser linkintHoveddel2Menneskerettighetsinstrumenter linkintHoveddel3Internasjonale organisasjoner linkintHoveddel4Norske ombud og overvåkningsorganer linkintHoveddel5Nordiske forskningsinstitusjoner

 • Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk

  09.02.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk Europeisk pakt om regions- og minoritetsspråk ble vedtatt 5. november 1992. Den trådte i kraft for Norges del 1. mars 1998. UDs traktatdatabase Konvensjonstekst Ratifiseringer Reservasjoner Norges tredje

 • Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT)

  09.02.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) Europarådets konvensjon om forbyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ble vedtatt av Europarådet

 • Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK)

  09.02.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Den europeiske menneskerettighetskonvensjon ble vedtatt av Europarådet 4. november 1950. For Norges del trådte den i kraft 3. september 1953.

 • Faktaark om gjeldsinndriving og statlige gebyrer

  04.02.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er et grunnleggende rettsprinsipp at folk skal betale gjelden sin, uansett hvor svak økonomisk situasjon de befinner seg i. Dersom skyldneren har særlig svak økonomi, kan imidlertid gjelden søkes redusert gjennom gjeldsforhandlinger etter

 • Rammekonvensjon for beskyttelsen av nasjonale minoriteter

  04.02.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Rammekonvensjon for beskyttelsen av nasjonale minoriteter Rammekonvensjonen for beskyttelsen av nasjonale minoriteter ble vedtatt av Europarådet 1. februar 1995. Den trådte i kraft for Norges del 1. juli 1999. UDs traktatdatabase Konvensjonstekst

 • Faktaark om gebyrer

  21.01.2005 Brosjyre/veiledning Justis- og beredskapsdepartementet

  Fra 1. januar 2006 økes rettsgebyret (R) med 15 kroner (1,8 prosent), til 860 kroner. Flere offentlige gebyrer følger rettsgebyret, for eksempel gebyr for tinglysing og gebyret som må betales for å åpne en rettssak.

 • Menneskerettighetsbegrepet

  12.01.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Hva er menneskerettighetene? Kort historikk Ideen om visse universelle og ukrenkelige rettigheter fikk sitt nasjonale gjennombrudd med den amerikanske uavhengighetserklæring av 1776, den franske revolusjonserklæring av 1789, samt en rekke

 • Key Figures of the 2005 budget

  10.01.2005 Brosjyre/veiledning Finansdepartementet

  Key Figures of the 2005 budget Click here (pdf)

 • Kina

  06.01.2005 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Kina Norge har siden 1997 hatt en formell menneskerettighetsdialog med Kina med årlige rundebord på politisk nivå med ekspertdeltakelse. Under rundebordet i 2004 behandlet ekspertgrupper temaene arbeidstakeres rettigheter, fangers rettigheter og

 • Styrke og relevans

  03.01.2005 Brosjyre/veiledning Forsvarsdepartementet

  Strategisk konsept som angir det sikkerhets- og forsvarspolitiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet.

 • Rammekonvensjon for beskyttelsen av nasjonale minoriteter

  22.12.2004 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  Rammekonvensjon for beskyttelsen av nasjonale minoriteter Rammekonvensjonen for beskyttelsen av nasjonale minoriteter ble vedtatt av Europarådet 1. februar 1995. Den trådte i kraft for Norges del 1. juli 1999. I modellen nedenfor finner du lenker

Til toppen