Aktuelle FN-spørsmål til FNs 62. generalforsamling høsten 2007

”Aktuelle FN-spørsmål” gir generell bakgrunn og omtale av viktige saker som kommer til behandling under årets generalforsamling.

Generalforsamlingen er FNs politiske hovedorgan. Der deltar alle medlemsstatene i FN på likeverdig grunnlag. Generalforsamlingen behandler en lang rekke viktige saker og konfliktområder. I tillegg behandler den valg- og medlemskapsspørsmål. Over 160 dagsordenpunkter skal behandles under årets generalforsamling.

FNs 62. generalforsamling (hovedforsamlingen) åpner 18. september og forventes å vare til midten av desember. I tillegg kan det innkalles til spesialsesjoner ved behov. 

En hovedmålsetting for Norges deltakelse i den 62. generalforsamlingen vil være å drive reformarbeidet i retning av et styrket, mer effektivt og legitimt FN, som et redskap til å møte medlemslandenes felles utfordringer.

Dette gjelder både i forhold til tradisjonelle sikkerhetstrusler og i forhold til å oppfylle de sosiale, økonomiske og miljømessige forpliktelsene som ligger i Tusenårserklæringen.

Elektronisk utgave av "Aktuelle FN-spørsmål"er vedlagt i pdf-format .

Publikasjonen kan også bestilles i papirversjon henvendelse til FN-seksjonen (FN-seksjonen@mfa.no)