Historisk arkiv

Aktivitetskrav fravikes og AAP-mottakere får ytelsen forlenget under covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Flere av NAVs ytelser etter folketrygden innbefatter en aktivitetsplikt for mottakerne, som nå kan være vanskelig å gjennomføre som følge av virusutbruddet covid-19. Arbeids- og sosialdepartementet har derfor i en midlertidig forskrift presisert at ytelser fra folketrygden utbetales også når aktivitetskrav ikke kan følges opp på grunn av virusutbruddet.

– Mottakerne skal ikke bli skadelidende som følge av at aktiviteter nå ikke kan gjennomføres på grunn av koronautbruddet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det innebærer blant annet at utbetalingene ikke avkortes eller stanses hvis covid-19 medfører at aktiviteter ikke kan gjennomføres.

Ekstraordinær forlengelse av arbeidsavklaringspenger

Den midlertidige forskriften inneholder også en viktig endring i varighetsbestemmelsene for arbeidsavklaringspenger (AAP). I dag kan AAP gis i inntil tre år, og forlenges i to år hvis vilkår for forlengelse er oppfylt. I den ekstraordinære situasjonen som nå foreligger, settes mange aktiviteter og dermed framdrift for AAP-mottakere på vent. For å ta hensyn til dette, forlenges stønadsperioden med seks måneder. Dette gjelder både den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som mottar AAP på unntak inntil 2 år utover den ordinære perioden.

Vurderer forlengelse i flere ytelser

Departementet vurderer om det også er behov for å forlenge retten til andre ytelser etter folketrygdloven som følge av covid-19. 

Behov for å gjøre tilsvarende endringer i lov om sosiale tjenester er også til vurdering.   

Endringene som omtalt over ble fastsatt i statsråd fredag 20. mars, med virkning fra 16. mars.

Midlertid forskrift

Les den midlertidige forskriften: