Historisk arkiv

Norge og Russland oppdaterer avtale som skal forhindre farlige episoder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge og Russland er enige om endringer i Incidents at Sea-avtalen, som ble inngått i 1990. Hensikten med avtalen er å forhindre at det oppstår farlige hendelser som følge av at norske og russiske militære skip og fly opererer i umiddelbar nærhet av hverandre. En ny tilleggsprotokoll oppdaterer avtalen slik at den følger den teknologiske utviklingen og fremmer sikkerhet i Norges nærområder.

Et Sea King redningshelikopter fra Banak leverer markørdukker til Kystvakt Jarl under øvelse Barents 2021.
Fra Øvelse Barents 2021. Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret

Norge og Russland er enige om ny tilleggsprotokoll til INCSEA-avtalen. Protokollen ble formelt besluttet fra norsk side gjennom en kongelig resolusjon i statsråd i dag. Undertegning av protokollen vil skje i Moskva på et senere tidspunkt, og den vil tre i kraft ved signering.

- Denne avtalen er viktig for sikkerheten i Norges nærområder. Forsvaret opererer ofte i nærheten av russiske fartøy og fly. De siste årene har vi sett en økning i russisk militær aktivitet i norske nærområder. Norsk side har også lagt større vekt på nasjonale operasjoner i nord. Denne utviklingen gjør det stadig viktigere å ha fungerende mekanismer for å ivareta sikkerheten mellom militære enheter i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Den reviderte avtalen vil ta høyde for teknologisk utvikling.
- Verken Norge eller Russland er tjent med at farlige episoder skaper misforståelser eller uforutsigbarhet i nord. En modernisert avtale bidrar både til å redusere faren for farlige hendelser, og til å øke stabiliteten i nord, sier Bakke-Jensen.

Mekanismene i avtalen var blant områdene som ble skjermet da Norge suspenderte det militære samarbeidet med Russland i 2014.

Bakgrunn:

Avtalen mellom Norge og Sovjetunionen om forhindring av episoder til sjøs utenfor territorialfarvannet ble inngått 1. oktober 1990. Avtalen er videreført med Russland og har en protokoll av 2. april 1998. Avtalen har til hensikt å forhindre at potensielt farlige hendelser oppstår som følge av at norske og russiske militære skip og fly opererer i umiddelbar nærhet av hverandre.

Avtalens virkemidler for å hindre farlige situasjoner er forbud, påbud og sambandsprosedyrer for fartøy og fly, samt anvisninger om informasjonskanaler og årlige møter mellom partene. Avtalen gjelder for partenes militære skip og luftfartøy utenfor territorialfarvannet, men fastsetter også at handlinger som er forbudt etter avtalen heller ikke skal skje overfor partenes ikke-militære skip og luftfartøy. Det gjennomføres årlige konsultasjoner om avtalen, noe som gir begge land en viktig kanal for militær kontakt og mulighet til å ta opp episoder som de mener er i strid med avtalen.

Den oppdaterte avtalen bidrar til at det bilaterale avtaleverket holder tritt med den teknologiske utviklingen. Avtalen utvides blant annet til å gjelde for ubemannede fartøy og luftfartøy, og det innføres et nytt forbud mot bruk av laser på en slik måte at det kan være helseskadelig eller påføre skade på utstyr. Tilleggsprotokollen styrker også sikkerheten ved å utvide flere eksisterende bestemmelser.