Historisk arkiv

Ny avtale mellom Norge og Russland styrker sikkerheten i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I en tid med større internasjonal spenning, er oppdateringen av Incidents at Sea-avtalen (INCSEA) mellom Norge og Russland et viktig bidrag til sikkerhet og stabilitet i nord.

Forsvaret opererer ofte i nærheten av det russiske forsvaret – spesielt i de store havområdene i nord. Derfor har INCSEA-avtalen lenge vært viktig for sikkerheten i Norges nærområder. Avtalen ble inngått i 1990 og har til hensikt å forhindre farlige hendelser når norske og russiske militære fly og fartøy opererer nær hverandre utenfor territorialfarvannet. Den legger også til rette for årlige samtaler for å sikre at avtalen blir fulgt.

Et Sea King redningshelikopter fra Banak leverer markørdukker til Kystvakt Jarl under øvelse Barents 2021.
Fra Øvelse Barents 2021. Foto: Onar Digernes Aase, Forsvaret

I en tid hvor vi opplever økt spenning i Norges nærområder, er det svært positivt at Norge og Russland er kommet til enighet om å oppdatere INCSEA-avtalen. Avtalen fungerer godt, og bidrar til at norske og russiske sjø- og luftfartøyer opptrer profesjonelt overfor hverandre. Den gir oss også en viktig kanal for militær kontakt, og mulighet til å ta opp uheldige episoder.

Det er 30 år siden avtalen trådte i kraft, og mye har skjedd siden avtalen sist ble oppdatert i 1998. Akkurat som i det sivile, har den rivende teknologiske utviklingen ført til store endringer i hvilket utstyr militære styrker opererer med. Da er det viktig at også vårt internasjonale avtaleverk oppdateres, slik at det kan bidra til sikkerhet og forutsigbarhet i en ny teknologisk tidsalder.

Derfor har Norge og Russland blant annet blitt enige om å utvide INCSEA-avtalen til også å gjelde for ubemannede fartøy og luftfartøy, og om å innføre et nytt forbud mot bruk av laser på en slik måte at det kan være helseskadelig eller påføre skade på utstyr. Tilleggsprotokollen styrker også sikkerheten ved å utvide og oppdatere flere eksisterende bestemmelser.

I en periode med mer militær aktivitet i Norges nærområder, er en oppdatert INCSEA-avtale viktig for å opprettholde sikkerheten for vårt seilende og flyvende personell. Verken Norge eller Russland er tjent med at farlige episoder skaper uforutsigbarhet i en mer anspent sikkerhetspolitisk situasjon. Med en oppdatert avtale, bidrar vi til å unngå at uhell eller misforståelser fører til økt spenning.

Da regjeringen suspenderte det militære samarbeidet med Russland i 2014, ble det også besluttet å skjerme mekanismene i INCSEA-avtalen. På samme måte som med samvirket innenfor Kystvakt, Grensevakt, søk- og redning og telefonlinjen mellom FOH og Nordflåten, ble avtalen regnet som avgjørende for å ivareta sikkerhet og stabilitet i forholdet til Russland. Disse tiltakene gir oss viktige militære kanaler for kontakt som bidrar til beroligelse i nord.