Historisk arkiv

Hæren styrkes i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I 2018 starter etableringen av en kampluftvernavdeling samtidig som den gradvise oppbygningen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger fortsetter. Jegerkompaniet skal ha evne til å føre selvstendig strid, men skal også forsterke grensevakten.

Stridsvogn
Illustrasjonsbilde: Leopard 2 stridsvogner tilhørende Stridsvognseskadron 2 i Panserbataljonen, Brigade Nord. Foto: Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

– Hæren skal fortsette utviklingen av Brigade Nord med vekt på evne til gjennomføring av taktiske samvirkeoperasjoner i en fellesoperativ ramme. I 2018 vil det høye aktivitetsnivået for 2017 videreføres. Dette inkluderer også den økte aktiviteten i 2. bataljon, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Tilførselen av moderniserte CV90 kampvogner fortsetter, og arbeidet med å lukke det tidligere ikke-finansierte og mangeårige etterslepet på vedlikehold, anskaffelse av reservedeler og oppbygging av beredskapsbeholdninger følges opp. Samtidig prioriterer regjeringen å finansiere det årlige vedlikeholdsbehovet slik at nye etterslep ikke får bygges opp. Det reduserte etterslepet vil allerede i 2018 føre til en positiv utvikling av den operative evnen i landmakten gjennom bedre tilgjengelighet på godt vedlikeholdt materiell. I 2018 vil det også investeres i boliger og forlegninger i Indre Troms og tilpasning av fasiliteter til allmenn verneplikt i Huseby leir.  

– Regjeringen følger dermed opp en flerårig forpliktelse til å etablere et bærekraftig vedlikeholdsnivå innen utgangen av 2020. Målsettingen er at Hærens materiellsystemer i løpet av 2020 skal ha et vedlikeholdsnivå som er bærekraftig, som bidrar til økt tilgjengelighet og utholdenhet og dermed økt operativ evne. Ved å gjennomføre nødvendig vedlikehold, prioritere anskaffelse av reservedeler og beredskapsbeholdninger, vil også reaksjonsevnen bedres. Som følge av dette økte aktiviteten i Hæren allerede fra 2017, sier forsvarsministeren.

I 2017 gjennomførte Forsvarets logistikkorganisasjon med støtte fra Hæren og Heimevernet Vedlikeholdsøvelsen «Powerful Maintenance 1» som sørget for å gjøre store mengder av materiell som er lagret for krise og krig beredskapsklart i løpet av noen uker. Over 5 500 objekter i Hæren og Heimevernet har blitt oppreparert og er nå beredskapsklare. Flere av disse har vært i ustand på lager i flere år.

I 2018 starter etableringen av en kampluftvernavdeling. Avdelingen skal være en organisatorisk del av Artilleribataljonen. I tillegg fremmes et nytt prosjekt knyttet til elektroniske mottiltak (EMT) for Hæren. Formålet med prosjektet er å reanskaffe kapasiteten for å utføre EMT-operasjoner.