Historisk arkiv

Mer til vedlikehold og beredskap i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen fortsetter det systematiske og langsiktige arbeidet med å ta igjen det tidligere ikke-finansierte, mangeårige etterslepet på vedlikehold, fylle opp med reservedeler og bygge opp beredskapsbeholdninger. Samtidig legger regjeringen opp til å finansiere det årlige vedlikeholdsbehovet, slik at nye etterslep ikke får bygge seg opp.

Forsvarsministeren
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen snakker med mekanikere i forbindelse med en vedlikeholdsøvelse ved Værnes flystasjon. Foto: Torgeir Haugaard, FMS

– Ved å fortsette å gjennomføre nødvendig vedlikehold, prioritere anskaffelse av reservedeler og bygge opp beredskapsbeholdninger, vil reaksjonsevnen og dermed den operative evnen bedres. De satsingene som har blitt gjort de to siste budsjettårene har allerede gitt gode resultater i form av økt aktivitet og en bedre tilgang på materiell med god kvalitet i Hæren, Heimevernet og Sjøforsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det identifiserte etterslepet innenfor vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger i hele Forsvaret ble redusert i 2017, og etterslepet vil gradvis bli mindre i perioden frem til 2020. Målsettingen er at Forsvarets materiell i løpet av 2020 skal ha et vedlikeholdsnivå som gir økt tilgjengelighet og utholdenhet og dermed også økt operativ evne, og at nye etterslep ikke skal bygges opp igjen.

– Langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til en betydelig styrking av forsvarsbudsjettet for å skape balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Opptrappingen er delt i tre faser, hvor et bærekraftig vedlikeholdsnivå, for å gi økt tilgjengelighet og utholdenhet, utgjør den første fasen. Dette arbeidet fortsetter med full kraft i 2018, samtidig som vi styrker budsjettet vesentlig for å legge til rette for å sette i gang fase to, hvor reduserte klartider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter og aktivitet prioriteres, sier forsvarsministeren.

Vedlikeholdsøvelsen «Powerful Maintenance 1» i 2017, som ble ledet av Forsvarets logistikkorganisasjon med støtte fra Hæren og Heimevernet, sørget for å gjøre store mengder materiell som er lagret for krise og krig, beredskapsklart i løpet av noen uker. Over 5 500 objekter i Hæren og Heimevernet har blitt oppreparert og er nå beredskapsklare. Flere av disse har vært i ustand på lager i flere år.

Det identifiserte, men tidligere ikke-finansierte etterslepet innenfor vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger ble prioritert i 2016 og 2017, og vil for Heimevernets del i stor grad være tatt inn i løpet av 2017. Midler som opprinnelig var planlagt for å ta inn dette etterslepet i HV forslås omdisponert til andre prioriterte områder innenfor landmakten. Forslaget legger også opp til at det i 2018 ikke skal oppstå nye etterslep med hensyn til vedlikehold, reservedeler og beredskapsbeholdninger.