Historisk arkiv

Utdanningsvirksomheten i Forsvaret samles

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Utdanningsreformen er en struktur- og kvalitetsreform som følger opp utviklingen i den sivile universitet- og høyskolesektoren. En sentral del av reformen er den organisatoriske sammenslåingen av dagens høyskoler og befalsskoler i Forsvaret til én felles høyskole. Skolene vil geografisk fortsatt være der de er i dag.

Skoleillustrasjon
Forsvaret får en felles høyskole. Foto: Anette Ask, Forsvaret

– Hensikten med reformen er å skape bedre forutsetninger for kvalitet i utdanningen og samtidig redusere utgifter, blant annet ved å redusere eller fjerne overlappende ledelseselementer og støttefunksjoner. Dette legger til rette for bedre utdanning i Forsvaret og frigjøring av om lag 560 millioner kroner innen 2020. Disse midlene skal benyttes til å styrke andre deler av Forsvaret, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Når utdanningsmiljøene i Forsvaret samles under Forsvarets høgskole, flyttes oppgaver og ressurser fra driftsenhetene som tidligere har hatt ansvaret for disse, slik at de samles under én felles ledelse. I forsvarsbudsjettet for 2018 samles bevilgningene som tidligere har vært spredt på ulike driftsenheter i Forsvaret under Forsvarets høgskole. Det vil ikke ha utslag på drift eller kjøpekraft i forsvarsgrenene fordi oppgavene er flyttet.

Disse tekniske budsjettendringene innebærer at Hærens budsjett reduseres med om lag 368 millioner kroner, Luftforsvarets budsjett reduseres med 190 millioner kroner og Sjøforsvarets budsjett reduseres med 264 millioner kroner. I tillegg reduseres Cyberforsvarets budsjett med om lag 55 millioner kroner. Disse midlene overføres til Forsvarets høgskole. Regjeringen følger med dette opp langtidsplanen for forsvarssektoren 2017–2020.