Historisk arkiv

FAF 2019-2026:

Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren 2019-2026

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Her finner du mer informasjon om forsvarssektorens planlagte materiellinvesteringer og anskaffelser for perioden 2019-2026. Dette er en plan som oppdateres årlig og er kjent hos forsvarsindustrien som "FAF 2019-2026".

Som en del av den overordnede forsvarsplanleggingen har Forsvarsdepartementet (FD) også ansvaret for planleggingen av forsvarssektorens materiellinvesteringer.

På denne siden finner du nedlastbar rapport på norsk (pdf) og på engelsk (pdf). 

Norsk forsvarsindustri har en viktig rolle i utviklingen av Forsvarets kapasiteter. Dette omfatter blant annet anskaffelse og vedlikehold av militært utstyr, samt levering av tjenester. I Meld. St. 9 (2015–2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi, uttrykkes forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Meldingen beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt, og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet for forsvars- og sikkerhetsanskaffelser i norsk lovverk. Videre må meldingen ses i lys av den sikkerhetspolitiske utviklingen i de senere årene og det økte vektleggingen av beredskap og forsyningssikkerhet. Forsvarsindustrien er en viktig partner for Forsvaret, og samarbeidet mellom forsvarsindustrien og forsvarsektoren tilrettelegger for kompetanseutvikling og gode produkter til bruk i det norske forsvaret og for internasjonal eksport. Regjeringen mener at konkurranse mellom leverandører i stor grad vil ivareta norske sikkerhetsinteresser, norsk forsvarsøkonomi og norske industriinteresser på en god måte. Regjeringens hovedmål med meldingen er å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Et sentralt element i materiellplanleggingen er utarbeidelsen av perspektivplan materiell (PPM). Hensikten er å sikre at materiellutviklingen er i tråd med utviklingen av forsvarssektorens samlede struktur slik den er besluttet av Stortinget. Planen skisserer prioriteringer og satsingsområder knyttet til forsvarssektorens materiellinvesteringer og ivaretar planleggingen for anskaffelser og utvikling av forsvarssektorens materiell i et kort (4 år), mellomlangt (8 år) og langt (20 år) perspektiv.

Med grunnlag i PPM utgir FD en oversikt over fremtidige anskaffelser til forsvarssektoren for perioden 2019 – 2026. Hensikten er å gi industrien tidlig innsikt i mulige materiellinvesteringer og slik bidra til å videreutvikle norsk industris evne til å understøtte forsvarssektorens materiellbehov. FAF 2019 – 2026 vil samtidig styrke norsk industris muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid, og sørge for at norske bedrifter blir satt best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til forsvarssektoren når dette anses hensiktsmessig.

Forsvarssektorens materiellinvesteringer er underlagt et beslutnings- og godkjenningsregime som inkluderer regjeringen og Stortinget. FAF 2019 – 2026 inneholder på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som mulig prosjekt (MP) og planlagt prosjekt (PP). For FD er det viktig å understreke at så lenge et prosjekt befinner seg i porteføljen av mulige og planlagte prosjekter vil det alltid være knyttet en viss usikkerhet til om prosjektet vil bli gjennomført. Store endringer og dynamikk i den sikkerhetspolitiske situasjonen er en av faktorene som kan gi behov for endrede prioriteringer. Ved å gjøre brukeren av FAF 2019 – 2026 oppmerksom på denne usikkerheten, tar FD viktige forbehold både med hensyn til hvorvidt det enkelte prosjekt vil bli godkjent og med hensyn til prosjektets endelige innhold og omfang.

Godkjente prosjekter blir ikke særskilt omtalt i FAF, men inngår i de samlede grafiske oversiktene i pkt. 3.FAF ble utgitt første gang 16. mars 2009. Årlig oppdatering av FAF gjennomføres, og FAF 2019 – 2026 bygger videre på forrige utgave. Sett i lys av anskaffelsesregelverkenes formålsbestemmelser og prinsippene om konkurranse og likebehandling, er det i tillegg utarbeidet en engelsk versjon.

 

På denne siden finner du nedlastbar rapport på norsk (pdf) og på engelsk (pdf)