Historisk arkiv

Ny langtidsplan for Forsvaret:

Regjeringen vil starte planleggingen av en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Flere av dagens overflatekampfartøy når slutten av sin levetid mot 2030, og regjeringen vil starte planleggingen av en ny fartøystruktur. Dagens fartøyer skal oppgraderes slik at levetiden forlenges.

- Våre nordligste havområder har fått større strategisk betydning og det stiller økte krav til Sjøforsvarets evne til situasjonsforståelse og myndighetsutøvelse. Regjeringen vil derfor styrke Sjøforsvaret med økt bemanning og oppgradering av fartøyer, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen vil starte planleggingen av ny fartøystruktur for Sjøforsvaret.
Regjeringen vil starte planleggingen av ny fartøystruktur for Sjøforsvaret. Foto: Forsvaret

Norge får nye ubåter mot slutten av 2020-tallet og på begynnelsen av 2030-tallet. Regjeringen vil forlenge levetiden til de eksisterende ubåtene frem til nye ubåter er på plass. Sjøforsvarets fire fregatter skal oppgraderes slik at de forblir like operative. Minerydderne vil også bli videreført frem til nye ubemannende og autonome systemer er operative. Og Kystvakten videreføres med 15 fartøy.

- Endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen kombinert med rask utvikling av ny teknologi, kan gi nye løsninger for å opprettholde den operative evnen. Dette må vi se på fremover. Vi må også se på om vi kan gjennomføre nye fartøyanskaffelser i samarbeid med allierte. Den endelige innretningen av en ny fartøystruktur skal fastsettes i denne langtidsplanperioden, sier forsvarsminister Bakke-Jensen.

Regjeringen vil erstatte evnen som KNM Helge Ingstad utgjorde i en ny fartøystruktur

Regjeringen foreslår at evnen som gikk tapt med forliset av KNM Helge Ingstad skal erstattes i en ny fartøystruktur. Det er i dag ikke mulig å anskaffe en ny fregatt lik dem vi har. Å drifte to forskjellige fregattklasser samtidig er svært ressurskrevende.

- Vi skal erstatte den evnen som KNM Helge Ingstad utgjorde. Vi skal også erstatte andre fartøyer som etter hvert skal fases ut. Vi skal også erstatte andre fartøy som etter hvert skal fases ut. Det betyr at vi må ha et helhetlig blikk på hvordan en ny struktur skal se ut, sier forsvarsministeren.

For å opprettholde den operative evnen som KNM Helge Ingstad representerte, vil regjeringen blant annet gjenskaffe tapte våpen- og reservedelsbeholdninger. Et annet viktig tiltak har vært å styrke bemanningen på de resterende overflatefartøyene i Marinen og videreføre korvettene av Skjold-klassen frem mot 2030.