Historisk arkiv

Anvendelse av motsyklisk kapitalkrav i vertsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i regelverket om beregning av motsyklisk kapitalbuffer som innebærer anerkjennelse av andre lands bufferkrav for norske bankers låneengasjementer i utlandet.

Det internasjonale regelverket legger vekt på at den motsykliske kapitalbufferen skal ta hensyn til den makroøkonomiske situasjonen i det landet bankene har engasjementer. Et slikt opplegg forutsetter at alle land innfører et system med en motsyklisk kapitalbuffer, og vurderer denne risikoen regelmessig. Endringene som er fastsatt i dag, gjennomfører i stor grad systemet med motsyklisk kapitalbuffer gitt i Basel III og EUs regelverk.

Forskriftsendringene innebærer at norske institusjoner skal benytte den motsykliske kapitalbufferen fastsatt av andre EØS-land fullt ut for den del av virksomheten som drives i vedkommende land, for å beregne sin institusjonsspesifikke kapitalbuffer. For EØS-stater som ikke har fastsatt en motsyklisk kapitalbuffersats, gjelder den norske satsen med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats. For engasjementer i tredjeland (land utenfor EØS) som har fastsatt en kapitalbuffer, anvendes i utgangspunktet den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon. For tredjeland som ikke har et system for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer, gjelder den norske satsen med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats. Departementet legger i utgangspunktet opp til å følge anbefalingene fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) 11. desember 2015 om hvordan den motsykliske kapitalbufferen skal beregnes for engasjementer i stater som ikke omfattes av EØS-avtalen. Finansdepartementet vil bygge på råd fra Norges Bank når satsene skal fastsettes. Det er sendt et eget brev til Norges Bank om dette. Forskriftsendringene trer i kraft 1. oktober 2016.

Fordi de aller fleste land har lavere buffersats enn Norge, vil de fleste norske banker som har låneengasjementer i utlandet, få en lavere institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer enn buffersatsen i Norge på 1,5 prosent.

Bakgrunn:
EUs regelverk om obligatorisk fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer trådte i kraft fra 1. januar 2016 for EU-land, herunder også obligatorisk gjensidig anerkjennelse av det motsykliske kapitalbufferkravet opp til 2,5 pst., fastsatt av EØS-land for den del av virksomheten som drives i vedkommende land (obligatorisk anerkjennelse av vertslandets regler).  For satser over 2,5 pst. er det opp til medlemslandet å vurdere om satsen skal anerkjennes. EUs regelverk åpner også for gjensidig anerkjennelse av låneengasjementer i tredjeland (stater som ikke omfattes av EØS-avtalen). Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) publiserte 11. desember 2015(https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2015/ESRB_2015_1.en.pdf?3ecf1f884e5e47c3e47d73c3ed90a090) anbefalinger om hvordan den motsykliske kapitalbufferen skal beregnes for engasjementer i stater som ikke omfattes av EØS-avtalen (tredjeland). Hver institusjon skal da beregne en institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer, som vil bli et veiet gjennomsnitt av det enkelte låneengasjement multiplisert med den motsykliske bufferen som gjelder for det landet hvor engasjementet er lokalisert.

Les mer: