Forskrift om endring av forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-3.

I

I forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

For beregningen av det institusjonsspesifikke kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal satsen som fastsatt i § 1 anvendes for engasjementer i Norge.

For engasjementer i andre EØS-stater anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon. For EØS-stater som ikke har fastsatt en motsyklisk kapitalbuffersats, gjelder § 1 tilsvarende. Finansdepartementet kan fastsette en annen sats.

For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen, anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon, med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats. For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ikke har fastsatt et krav til motsyklisk kapitalbuffer, gjelder § 1 tilsvarende. Finansdepartementet kan fastsette en annen sats. Forskrift 4. oktober 2013 om motsyklisk kapitalbuffer § 3 første ledd første og annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.

 

II

Forskriften trer i kraft1. oktober 2016.