Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV

Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-2 og 14-3.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IVgjøres følgende endringer:

§ 3 annet ledd skal lyde:

For beregningen av det institusjonsspesifikke kravet til motsyklisk kapitalbuffer skal satsen som fastsatt i forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer § 1 anvendes for engasjementer i Norge.

§ 3 tredje ledd skal lyde:

For engasjementer i andre EØS-stater anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon. For EØS-stater som ikke har fastsatt en motsyklisk kapitalbuffersats, gjelder annet ledd tilsvarende. Finansdepartementet kan fastsette en annen sats.

§ 3 fjerde ledd skal lyde:

For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen, anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon, med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats. For engasjementer i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen og som ikke har fastsatt et krav til motsyklisk kapitalbuffer, gjelder annet ledd tilsvarende. Finansdepartementet kan fastsette en annen sats. Forskrift 4. oktober 2013 om motsyklisk kapitalbuffer § 3 første ledd første og annet punktum og annet ledd gjelder tilsvarende.

 

II

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2016.