Anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i regelverket om beregning av motsyklisk kapitalbuffer som innebærer anerkjennelse av andre lands bufferkrav for norske bankers låneengasjementer i utlandet.

Endringene gjennomfører i stor grad systemet med fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer som er gitt i Basel III, og kommende EØS-forpliktelser som svarer til krav om motsyklisk kapitalbuffer i EUs kapitalkravsdirektiv (direktiv 2013/36/EU - CRD IV).

Forskriftsendringene innebærer at norske institusjoner skal benytte den motsykliske kapitalbufferen fastsatt av andre EØS-land fullt ut for den del av virksomheten som drives i vedkommende land, for å beregne sin institusjonsspesifikke kapitalbuffer. For engasjementer i Norge gjelder den norske satsen fastsatt i forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer § 1. For EØS-stater som ikke har fastsatt en motsyklisk kapitalbuffersats, gjelder den norske satsen med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats, jf. endringsforskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer § 2 annet ledd.

For engasjementer i tredjeland (land utenfor EØS) som har fastsatt en kapitalbuffer, anvendes den motsykliske kapitalbuffersatsen som er fastsatt av myndighetene i vedkommende jurisdiksjon, med mindre Finansdepartementet har fastsatt en annen sats. For tredjeland som ikke har et system for fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer, gjelder den norske satsen. Departementet legger i utgangspunktet opp til å følge anbefalingene fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) datert 11. desember 2015 om hvordan den motsykliske kapitalbufferen skal beregnes for engasjementer i stater som ikke omfattes av EØS-avtalen (https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2015/ESRB_2015_1.en.pdf?3ecf1f884e5e47c3e47d73c3ed90a090). De individuelle satsene skal fastsettes av Finansdepartementet, jf. endringsforskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer § 2 tredje ledd.

I henhold til forskrift 4. oktober 2013 nr. 1170 om motsyklisk kapitalbuffer § 3 annet ledd skal Norges Bank i forbindelse med utarbeidelsen av grunnlaget og rådet for beslutningen om nivået på den motsykliske kapitalbufferen, også gi råd om i hvilken grad norske finansinstitusjoner bør oppfylle krav til motsyklisk kapitalbuffer for den del av virksomheten som drives i andre land. Rådet skal bygge på Norges Banks beslutningsgrunnlag og eventuelle råd fra Det europeiske risikorådet (ESRB).  

På grunnlag av at Finansdepartementet nå skal fastsette satsen for engasjementer i land som ikke har fastsatt et krav til motsyklisk kapitalbuffer, ber vi om at Norges Bank i sitt råd om nivå på motsyklisk kapitalbuffer også gir råd om hvilke satser som skal benyttes for norske institusjoners engasjementer i disse landene. Det bes videre om at Norges Bank følger opp ESRBs anbefalinger som nevnt foran, herunder eventuelt også gir råd om satser for tredjeland som har fastsatt en buffersats, men hvor ESRB eller Norges Bank vurderer satsen som utilstrekkelig. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør

 Les mer: