Historisk arkiv

Forskrifter til finansforetaksloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har fastsatt samleforskrift til finansforetaksloven. Den nye samleforskriften erstatter 50 av dagens forskrifter, og gjør sentrale deler av forskriftsverket på finansmarkedsområdet mer oversiktlig og brukervennlig. Finansdepartementet har i tillegg fastsatt en forskrift om pensjonsforetak, samt foretatt tilpasninger til finansforetaksloven i en rekke andre forskrifter på bank- og forsikringsområdet.

Finansforetaksloven erstattet fra 1. januar 2016 sparebankloven, forretningsbankloven, finansieringsvirksomhetsloven og banksikringsloven, samt deler av forsikringsvirksomhetsloven. Disse lovene har siden vært utfylt av forskrifter og dermed blitt videreført i finansforetakslovens overgangsperiode.

Det er nå behov for å oppdatere forskriftene som er gitt i medhold av disse lovene. Den nye samleforskriften vil gjøre forskriftsverket på finansmarkedsområdet mer oversiktlig og brukervennlig.

Finanstilsynet utarbeidet et høringsnotat som ble oversendt Finansdepartementet 18. desember 2015, der tilsynet foreslår å samle mesteparten av forskriftene i en samleforskrift til finansforetaksloven. Utkastet har vært på høring.

Forskriften er i hovedsak i samsvar med utkastet fra Finanstilsynet, men med enkelte endringer, blant annet: 

  • Forskriftsbestemmelser om kapitalkrav for holdingforetak i forsikringskonsern og godtgjørelsesforskriften er innarbeidet i samleforskriften. Forskrift om utpeking av systemviktige foretak er innarbeidet i CRR/CRDIV-forskriften. 
  • I tråd med CRD IV-direktivet innføres det krav om valgkomité og krav til maksimalt antall styreverv i finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital høyere enn 20 milliarder kroner. 
  • Det gjøres i tråd med innspill fra høringsinstansene unntak fra deler av finanskonsernreglene i finanskonsern hvor morselskapet er et eierforetak. Dette gjelder konsern der finansieringsforetak, betalingsforetak, e-pengeforetak og egenforsikringsselskap inngår i konsern som ellers ikke ville ha vært finanskonsern. 
  • Aldersgrensen for godkjennelse som aktuar heves til 72 år 
  • Det åpnes for at kontrollfunksjonen i finansforetak med mindre kompleks struktur kan kombineres med andre funksjoner. 
  • Sparebankene gis noe mer fleksibilitet ved at alle innskytere, også de som ikke er personlige, skal kunne være valgbare og ha stemmerett ved valg til generalforsamling. 
  • Det presiseres i godtgjørelsesbestemmelsene at de ansatte har rett til å være representert i godtgjørelsesutvalget.

 I tillegg til disse endringene er det gjort en rekke andre mindre endringer i utkastet fra Finanstilsynet. Alle endringene i forskriften fra Finanstilsynets utkast er beskrevet her.

Enkelte større forskrifter videreføres for seg, men med nødvendige tilpasninger til finansforetaksloven. For forsikringsselskap er det gitt utfyllende regler til finansforetaksloven gjennom Solvens II-forskriften som følger opp EU-regler på området. Tilsvarende vil CRD IV-regelverket for banker følge av CRR/CRD IV-forskriften. Regler som omfattes av disse forskriftene (soliditet, likviditet, styring og kontroll m.m.), vil derfor ikke omfattes av samleforskriften.

Finansdepartementet har videre fastsatt en samleforskrift for pensjonsforetak. Forskriften omhandler krav til avsetninger og kapital, krav til kapitalforvaltning, styring og kontroll, samt krav til aktuar.

Finansdepartementet har også fastsatt endringer i diverse forskrifter som ikke blir opphevet eller innarbeidet i samleforskriften. Forskriftene blir i stedet tilpasset til finansforetaksloven og den nye finansforetaksforskriften.

 Les forskriftene her: