Forskrift om endring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv).

Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet § 3-1, § 3-3, § 3-9, § 3-23 og § 4-16 jf. kgl.res. 13. november 2015 nr. 1309, og lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon § 1-3.

I

 

I forskrift 30. juni 2006 nr. 869 til forsikringsvirksomhetsloven (livsforsikring mv.) gjøres følgende endringer:

§ 1-1første ledd skal lyde:
            Forskriften gjelder for livsforsikringsforetak og pensjonsforetak med hovedsete her i riket, med mindre annet er særskilt fastsatt i forskriften her.

       

§ 1-2 skal lyde:
§ 1-2 Livsforsikringsforetaks virksomhet
            Et livsforsikringsforetak har adgang til å overta pensjonsordninger med innskuddspensjon med tilstrekkelig forsikringselement. Innskuddsfritak ved uførhet regnes her som tilstrekkelig forsikringselement. Finanstilsynet avgjør ellers hva som regnes som tilstrekkelig forsikringselement.

           Et livsforsikringsforetak kan overta kontrakter som fastsetter at midlene knyttet til en kontrakt skal forvaltes i en særskilt investeringsportefølje, og i tilfelle knytte særskilt avkastningsgaranti til slik portefølje.

           Første og annet ledd gjelder tilsvarende for et livsforsikringsforetaks adgang til å overta individuelle livsforsikrings- og pensjonsavtaler.

§ 1-4 oppheves

§ 1-5 blir ny § 1-4

§ 1-4 skal lyde: 

§ 1-4 Skadeforsikringsforetaks virksomhet
           Reglene i § 2-8 og § 2-9 gjelder tilsvarende så langt de passer for skadeforsikringsforetak som har tillatelse til å overta livsforsikringer etter finansforetaksloven § 2-14 annet ledd.
           Skadeforsikringsforetak som har tillatelse etter finansforetaksloven § 2-14 annet ledd til å overta livsforsikringer, kan også overta forsikringer knyttet til uførerisiko hvor det er avtalt at det i en periode på inntil fem år skal utbetales årlig innskuddsfritak/premiefritak og i tilfelle årlig uførepensjon i samsvar med uføregraden, med tillegg av utbetaling av et engangsbeløp i samsvar med uføregraden ved utløpet av femårsperioden.
           Engangsbeløpet skal benyttes til dekning av engangspremie etter avtale med livsforsikringsforetak eller pensjonskasse som gir rett til årlige uføreytelser inntil nådd opptjeningsalder.

§ 2-1 annet ledd skal lyde:
Foretaket skal så vidt mulig bygge på senest oppdaterte risikostatistikk. Når foretakets risikoresultater tilsier det, kan Finanstilsynet pålegge foretaket å foreta analyser av de enkelte elementer i pristariffene og i tilfelle å endre pristariff som er ubetryggende eller urimelig.

§ 2-2 annet til femte ledd skal lyde:

Pristariffer som fastsetter foretakets vederlag for dets risiko ved forvaltningen av kapital knyttet til kontrakter med rett til overskudd av avkastningsresultatet, skal angi hvilken beregningsrente som er lagt til grunn. Det kan benyttes ulike pristariffer for porteføljer med ulike investeringsstrategier. Tas det i pristariffen hensyn til tilleggsavsetninger knyttet til den enkelte kontrakt, skal det også angis hvordan dette er gjort.
            For kontrakter som inngår i kollektivporteføljen eller i en underportefølje i kollektivporteføljen, kan det utarbeides pristariff for kapitalforvaltning som også omfatter vederlag for foretakets risiko ved forvaltningen.
           Foretaket skal ha særskilte pristariffer for vederlag for avkastningsgarantier knyttet til midler forvaltet i særskilte investeringsporteføljer som tar hensyn til varigheten av avkastningsgarantien og hvilke rammer som er fastsatt for investeringsvalget. Foretaket skal kreve særskilt vederlag for bruk av rett til investeringsvalg.
           Når foretakets resultat tilsier det, kan Finanstilsynet pålegge foretaket å foreta analyser av pristariffene og i tilfelle å endre pristariff som er ubetryggende eller urimelig.

§ 2-3 oppheves
§ 2-4 blir ny § 2-3

§ 2-3 skal lyde:
§ 2-3 Resultatavhengig vederlag for kapitalforvaltning
           Foretaket kan ikke for kontrakter med rett til overskudd av avkastningsresultatet benytte pristariff eller andre vilkår overfor forsikringstakeren som innebærer at vederlaget for kapitalforvaltningen varierer med størrelsen av oppnådd avkastning.
           Avtale om at midler knyttet til en kollektiv pensjons- eller livrenteordning skal forvaltes av foretaket i særskilt investeringsportefølje i samsvar med fastsatt investeringsstrategi og risikoprofil i en eller flere underporteføljer i investeringsvalgporteføljen, kan likevel fastsette at vederlaget for kapitalforvaltningen skal forhøyes eller reduseres etter fastsatte regler avhengig av om det årlige avkastningsresultatet blir høyere eller lavere enn avkastningen av en fastsatt referanseportefølje, herunder børsindeksportefølje.
           Foretaket kan bare inngå avtale om resultatavhengig vederlag etter annet ledd med forsikringstaker som må anses som profesjonell kunde. Foretak som er små foretak etter regnskapsloven § 1-6, regnes her ikke som profesjonell kunde.

§ 2-5 blir ny § 2-4

§ 2-4 tredje ledd skal lyde:
           Provisjon til forsikringsformidler som dekkes av foretaket, skal inngå som særskilt pristillegg for den kontrakt det gjelder.

§ 2-6 blir ny § 2-5

§ 2-5 første ledd skal lyde: 
           Det kan fastsettes i livsforsikringskontrakt at forsikringstakeren ved oppsigelse av kontrakten før forsikringstiden er utløpt, skal betale et avbruddsgebyr som ikke overstiger flyttegebyret etter § 10-3. Avbruddsgebyr kan ikke kreves hvis oppsigelsen gjelder flytting av kontrakten til annet foretak.

§ 2-7 blir ny § 2-6

 

§ 2-6 skal lyde: 
§ 2-6 Fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis. Engangsbetalte kontrakter
           Foretaket skal ha særskilt pristariff for forvaltning og administrasjon av fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte ytelser til bruk ved beregning av premiereserve for slike kontrakter, jf.§ 5-2. Tilsvarende gjelder for engangsbetalte kontrakter.
           Foretaket kan hvert år kreve vederlag for forvaltning og administrasjon av fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis med særskilte investeringsporteføljer. § 2-2 første ledd tredje punktum og fjerde ledd og § 2-4 første ledd gjelder tilsvarende.

§ 2-8 blir ny § 2-7

§ 2-7 første ledd skal lyde:
           Foretaket kan for fortsettelsesforsikringer benytte en pristariff for risiko knyttet til person som avviker fra tariffen for den fripolise som er utstedt, og som legger til grunn:

a)   andre forutsetninger om sivilstand og antall barn,

b)   at prisen for uføredekninger i kollektiv pensjonsforsikring skal svare til den pris foretaket anvender for individuelle pensjonsforsikringer av personer med normal helse, eller fastsettes med et rimelig prosentvis tillegg til kollektivtariffen,

c)   at prisen for fortsettelsesforsikringer etter utmelding fra gruppelivsforsikring baseres på pristariffen for individuelle ettårige risikoforsikringer anvendt ut fra de helseopplysninger som forelå ved opptak av medlemmet i gruppelivsforsikringen.

§ 2-9 blir ny § 2-8

§ 2-8 første ledd skal lyde:
           Når et forsikrings- eller pensjonsprodukt første gang blir markedsført eller solgt, skal foretaket sende produktmelding til Finanstilsynet. Det samme gjelder ved produktendring.

§ 2-8 tredje ledd skal lyde:

Melding skal i tilfelle også inneholde opplysninger om:

a)      grunnlaget for beregning av premien og premiereserven, herunder den diskonteringsrente og det formelverk for beregning av risiko knyttet til person som vil bli benyttet,

b)      prinsipper for beregning av fripoliserettigheter, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis,

c)      avbruddsgebyr og prinsipper for beregning av gjenkjøpsverdi, og 

d)      forhold som forsikringstakeren skal gi opplysning om til bruk ved vurdering av risiko knyttet til person.

§ 2-10 blir ny § 2-9

§ 2-9 skal lyde:
§ 2-9 Melding av pristariffer
           Melding om pristariffer foretaket har fastsatt, skal sendes til Finanstilsynet når pristariffene blir tatt i bruk. Det samme gjelder ved endring av pristariff. Meldingen skal angi fra hvilket tidspunkt en pristariff gjelder.
           Meldingen skal i tilfelle også inneholde opplysninger om:

a)   det formelverk for beregning av risiko knyttet til person som er benyttet,

b)   den beregningsrente som er benyttet,

c)   fortjenesteelement som er bygget inn i pristariffen,

d)   kontraktsgebyr for nye kontrakter,

e)   flyttegebyr etter § 10-3,

f)    prinsipper for beregning av vederlag for avkastningsgaranti knyttet til særskilte investeringsporteføljer, og

g)   andre prinsipper for utformingen av pristariff.

§ 2-11 blir ny § 2-10        

§ 2-10 skal lyde:
§ 2-10 Pensjonskasser med kollektiv pensjonsforsikring for én arbeidsgiver
           For pensjonskasser med virksomhet som bare omfatter kollektiv pensjonsforsikring for én arbeidsgiver, gjelder § 2-1 annet ledd og § 2-2 tredje og fjerde ledd tilsvarende. § 2-6 til § 2-9 gjelder tilsvarende så langt de passer. Arbeidsgiveren skal gis gjenpart av melding til Finanstilsynet.

§ 2-12 blir ny § 2-11

§ 2-11 skal lyde:
§ 2-11 Pensjonsforetak som driver virksomhet som ikke regnes som livsforsikring
           For pensjonsforetak som driver virksomhet som ikke regnes som livsforsikring, gjelder bestemmelsene i § 2-2 til § 2-6 tilsvarende. Det samme gjelder bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven § 3-5, § 3-6 første og annet ledd og § 3-7 annet og tredje ledd.
           Bestemmelsene i § 2-8 og § 2-9 gjelder tilsvarende så langt de passer. Skal pensjonsforetakets virksomhet omfatte pensjonsordning med innskuddspensjon tilknyttet innskuddsfritak ved uførhet eller annet livsforsikringsprodukt, skal melding til Finanstilsynet etter § 2-8 og § 2-9 også omfatte:

a) opplysning om avtalen med det foretak som skal levere produktene,

b) en beskrivelse av produktene, og

c) de pristariffer for slike produkter som vil bli benyttet.

           For pensjonskasse med virksomhet som bare omfatter pensjonsordning med innskuddspensjon for én arbeidsgiver, gjelder § 2-10 og annet ledd i paragrafen her tilsvarende.

§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1 Pensjonsforetaks kapitalforvaltning
           Regler for pensjonsforetaks kapitalforvaltning er gitt i [forskrift xxx nr. x om pensjonsforetak].

§ 3-2 skal lyde:
§ 3-2 Forvaltning av premie- eller innskuddsfond
           Bestemmelsene om forvaltning av premiefond og innskuddsfond i forskrift 21. november 1989 nr. 1170 om forvaltning og bruk av midler i premiefond, pensjonsreguleringsfond og innskuddsfond gjelder for livsforsikringsforetak og pensjonsforetak.

 

§ 3-3 annet ledd skal lyde: 
            Ved beregning av kontraktens tilleggsavsetninger gjelder § 10-2 om kursreguleringsfond tilsvarende.

§ 4-1 skal lyde:
§ 4-1 Overskudd på kontrakter uten overskuddsrett
Overskudd som etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-13 første ledd, jf. § 2-6, er tilordnet kontrakter uten overskuddsrett, tilfaller foretaket. Det samme gjelder overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-14 tredje ledd, jf. § 2-6.

§ 4-2 skal lyde:
§ 4-2 Overskudd tilordnet fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis mv.
           Reglene om anvendelsen av overskudd i forsikringsvirksomhetsloven § 3-16, jf. § 2-6, gjelder også:

a) fripoliser med ytelser under utbetaling,

b) opptjente rettigheter i kommunale pensjonsordninger som tilordnes overskudd etter forsikringsvirksomhetsloven § 4-14 annet ledd, og

c) individuelle livsforsikringskontrakter med kontraktsfastsatte ytelser som er inngått før 1. januar 2008, unntatt når samtlige slike kontrakter er skilt ut til forvaltning som egen portefølje etter bestemmelsene i § 7-1.

           Reglene i forsikringsvirksomhetsloven § 3-16, jf. § 2-6, gjelder ikke pensjonsspareavtaler og pensjonsforsikringsavtaler etter innskuddspensjonsloven § 7-3.

Overskriften i kapittel 5 skal lyde: 
Kap. 5. Beregning av forsikringskapitalen  

§ 5-1 skal lyde:
§ 5-1 Beregning av premiereserven
           Ved beregningen av premiereserven for de enkelte kontrakter kan foretaket ikke benytte høyere premieberegningsrente enn den rentesats som ble benyttet i premieberegningsgrunnlaget på det tidspunkt de enkelte deler av forpliktelsene etter kontrakten oppsto, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-9.

§ 5-2 skal lyde:
§ 5-2    Premie for fremtidig administrasjon   
           Premie for fremtidig administrasjon for fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte ytelser skal tilføres kontraktens premiereserve. Det kan også tilføres slik premie til dekning av fremtidig kostnadsansvar knyttet til engangsbetalte kontrakter og andre grupper av kontrakter. Premiereserve for engangsbetalte kontrakter kan i stedet beregnes ut fra kapitalverdien av bruttoforpliktelsene etter kontraktene.
           Premie for fremtidig administrasjon av fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte ytelser skal beregnes uten fortjenesteelement.

Gjeldende § 5-3 oppheves
Ny § 5-3 skal lyde:
§ 5-3    Premiereserve knyttet til kontraktsfastsatte forpliktelser
            Foretakets premiereserve beregnet etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-9, skal inneholde avsetning for foretakets forventede erstatningsutbetalinger for forsikringstilfeller som ved regnskapsårets utgang ikke er meldt til eller ferdigbehandlet i foretaket. 
            Avkastningen av midlene svarende til denne premiereserven skal tilordnes avsetningen. Når forsikringstilfellene er ferdigbehandlet, skal kontrakten tilordnes sin andel av avkastningen med virkning fra forsikringstilfellets inntreden.

§ 5-4 tredje ledd skal lyde:
           Tilleggsavsetninger knyttet til kollektiv pensjonsordning skal ved opphør og avvikling eller endringer i arbeidsgiverforetaket disponeres i samsvar med reglene om pensjonsordningens midler i foretakspensjonsloven kapitlene 12 til 15, innskuddspensjonsloven kapitlene 10 til 14 og tjenestepensjonsloven kapittel 7.

§ 5-5 skal lyde:
§ 5-5    Annen bruk av tilleggsavsetninger
           Har et foretak tapt sin ansvarlige kapital, og kan kravet til premiereserve for en eller flere kontrakter ikke oppfylles ved overføring fra tilleggsavsetninger knyttet til den eller de kontrakter det gjelder, skal kravet til premiereserve oppfylles ved overføring av gjenværende tilleggsavsetninger knyttet til de kontrakter som har tilstrekkelig premiereserve. Størrelsen av de gjenværende tilleggsavsetninger for hver kontrakt legges til grunn ved fordelingen.

§ 5-6 skal lyde:
§ 5-6    Beregning av tilleggsavsetninger
           Et livsforsikringsforetak kan ved fastsettelsen av årets tilleggsavsetninger i prosent av premiereserve knyttet til den enkelte kontrakt i kollektivporteføljen etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-19 annet ledd, bruke en høyere prosentsats for grupper av kontrakter uten eller med lave tilleggsavsetninger med sikte på at disse kontraktenes tilleggsavsetninger skal tilsvare 3,5 prosent av premiereserven for den enkelte kontrakt.

§ 5-7 skal lyde: 
§ 5-7    Risikoutjevningsfond
           Foretaket kan ikke uten samtykke etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-15 første ledd foreta overføring til risikoutjevningsfondet som medfører at fondet vil overstige 150 prosent av foretakets samlede risikopremier i regnskapsåret. Dette gjelder ikke avkastning tilordnet risikoutjevningsfondet etter forsikringsvirksomhetsloven § 3-13 første ledd.
           Foretakets overskudd på risikoresultatet i et år beregnes ut fra risikoresultatet for samtlige grupper av kontrakter. Overføringen til risikoutjevningsfondet i et år fordeles mellom de grupper hvor det er overskudd på risikoresultatet etter størrelsen av overskuddet i den enkelte gruppe.
           Reglene om overskudd på risikoresultatet i forsikringsvirksomhetsloven § 3-14 tredje ledd gjelder ikke risikoforsikringer av høyst ett års varighet som etter melding til Finanstilsynet ikke har rett til overskudd. Overskudd på risikoresultatet for slike forsikringer tilordnes foretaket.
           Dersom foretaket skal styrke premiereserven etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven § 3-15, kan risikoutjevningsfondet benyttes til å dekke manglende premiereserve.

 § 6-1 skal lyde:
§ 6-1    Flerårig avkastningsgaranti for særskilt investeringsportefølje  
           I avtale etter foretakspensjonsloven § 11-1 eller forsikringsvirksomhetsloven § 4-15 om at midlene i en kollektiv pensjonsordning med kontraktsfastsatte ytelser skal forvaltes i en særskilt investeringsportefølje, kan det fastsettes at livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen garanterer at avkastningen av investeringsporteføljen over et bestemt antall år, minst skal ligge på det nivå avtalen angir. Slik garanti kan ikke dekke en periode som overstiger fem år.

§ 6-2 skal lyde:
§ 6-2 Krav til premiereserve
           Premiereserve for alders-, uføre- og etterlatteytelser skal beregnes ut fra premieberegningsgrunnlaget for pensjonsordningen og medlemmenes opptjente rett til pensjon til enhver tid. Overstiger avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår de årlige tilordningskrav etter beregningsgrunnlaget, kan det også foretas tilleggsavsetninger.
           Er avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår ikke så stor som forutsatt i premieberegningsgrunnlaget for pensjonsordningen, herunder diskonteringsrenten, og kan differansen ikke dekkes etter reglene om tilleggsavsetninger, skal livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen straks sørge for at manglende premiereserve blir dekket ved overføring fra bufferavsetningen etter § 6-3 eller, om nødvendig, fra premiefondet knyttet til pensjonsordningen. Udekket rest skal dekkes ved tilskudd fra arbeidsgiverforetaket, eller i tilfelle belastes livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen etter foretakspensjonsloven § 11-1 fjerde ledd eller forsikringsvirksomhetsloven § 4-15 tredje ledd.

§ 6-3 skal lyde:
§ 6-3    Bufferavsetning. Overskudd    
            Overstiger avkastningen på investeringsporteføljen i et regnskapsår den årlige økningen av premiereserven etter § 6-2 første ledd, skal restbeløpet etter fradrag av overskudd til pensjonistenes overskuddsfond avsettes som bufferavsetning for pensjonsordningen.
           Overstiger bufferavsetningen den avtalte øvre grense, skal det overskytende beløp regnes som overskudd og tilføres arbeidsgiverforetakets premiefond. Er bufferavsetningen mindre enn den avtalte nedre grense, skal arbeidsgiverforetaket etter krav fra livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen dekke det manglende beløp ved særskilt tilskudd til premiefondet eller bufferavsetningen eller stille tilsvarende sikkerhet som livsforsikringsforetaket eller pensjonskassen godtar. Tilskudd fra arbeidsgiverforetaket som nevnt i § 6-2 annet ledd siste punktum, regnes her som tilskudd til bufferavsetningen.

§ 6-4 skal lyde:
§ 6-4    Avbruddsgebyr      
Avtale som nevnt i § 6-1 kan fastsette at arbeidsgiverforetaket skal betale et særskilt avbruddsgebyr dersom garantitiden er på mer enn tre år og arbeidsgiverforetaket avslutter eller flytter kontrakten før utløpet av garantiperioden. 

§ 6-5 oppheves.

§ 7-1 skal lyde:
§ 7-1    Eksisterende portefølje av individuelle livsforsikringskontrakter  
           Et livsforsikringsforetak kan skille ut samtlige individuelle livsforsikringskontrakter med kontraktsfastsatte ytelser som er inngått før 1. januar 2008, til forvaltning som egen portefølje etter reglene i paragrafen her. Porteføljen skal i tilfelle også omfatte slike individuelle kontrakter med engangsbetalt premie.
           Foretaket skal ha et system for registrering av hvilke kontrakter som omfattes av porteføljen.
           For foretakets forvaltning av porteføljen gjelder bestemmelsene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med følgende unntak:

a)      bestemmelsene i § 3-3 til § 3-6 gjelder ikke.

b)      eiendeler motsvarende forsikringskapitalen for de kontrakter porteføljen omfatter, skal forvaltes som egen underportefølje i kollektivporteføljen.

c)      overskudd ved forvaltningen av eiendeler som nevnt i bokstav b) beregnes og fordeles etter de tidligere gjeldende regler i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8-1 med tilhørende forskrifter.

d)      premiereserve skal beregnes på bruttobasis ut fra forskjellen mellom kapitalverdien av samtlige bruttoforpliktelser etter kontrakten, herunder fremtidige kostnader, og kapitalverdien av bruttopremier som skal betales etter kontrakten, dersom dette gir høyere premiereserve enn beregning etter § 3-9.

e)      bestemmelsene om kursreguleringsfond i § 3-21, jf. § 10-2 i forskriften her, gjelder summen av urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler som inngår i underporteføljen nevnt i bokstav b.

f)       Bestemmelsene om risikoutjevningsfond i § 3-14 og § 3-22 gjelder ikke.

           Finansinntekter og finanskostnader som knytter seg til portefølje som nevnt i første ledd skal fordeles mellom kontraktene i forhold til de forsikringsmessige avsetninger som er knyttet til kontraktene. Som finansinntekter eller finanskostnader regnes

a)     renter, gebyrer, provisjoner o.l. som foretaket mottar eller yter for å sikre, opprettholde eller opprette fordrings- eller gjeldsforhold som går ut på betaling i penger,

b)      gevinst eller tap ved omsetning av eller kursendringer på verdipapirer eller valutakursendringer for så vidt gevinst eller tap skal tas med i resultatregnskapet,

c)     gevinst eller tap på fordringer eller andre aktiva som ikke omfattes av bokstav b) for så vidt gevinsten eller tapet tas med i resultatregnskapet,

d)     aksjeutbytte som foretaket mottar.

 

§ 7-2 skal lyde:
§ 7-2    Endringsavtale. Flytting
            En forsikringskontrakt utgår av porteføljen etter § 7-1 første ledd dersom den blir endret ved avtale mellom foretaket og forsikringstakeren, med mindre virkningen for premie, ytelse eller forsikringstid er uvesentlig.
            Ved flytting av en forsikringskontrakt gjelder reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 6. 

§ 8-1 skal lyde:
§ 8-1    Anvendelsesområde
            Forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-23 og 4-16 gjelder for livsforsikringsforetak, innskuddspensjonsforetak, samt pensjonskasser som har overtatt pensjonsordninger for mer enn ett foretak eller én institusjon.
            Forsikringsvirksomhetsloven §§ 3-23 og 4-16 gjelder ikke

a)      døds- og uførerisikoforsikringer uten rett til overskudd

b)      ved forvaltning av utenlandske foretaks pensjonsordning

c)      pensjonsavtaler som omfattes av lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning,

d)      pensjonsbevis som omfattes av lov 13. desember 2013 nr. 106 om tjenestepensjon

e)      innskuddspensjonsordninger som omfattes av forskrift 30. juni 2006 nr. 870 om innskuddspensjonsordninger som skal oppfylle minstekravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

            For et livsforsikringsforetak som har skilt ut samtlige individuelle livsforsikringskontrakter med kontraktsfastsatte forpliktelser inngått før 1. januar 2008 til forvaltning som egen portefølje, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-2 annet ledd med forskrift, gjelder bestemmelsene i kapitlet her så langt de passer for kontraktene i denne porteføljen.

§ 8-3 annet ledd bokstav d) og e) skal lyde:

d)      Årets avkastning på midler knyttet til kontrakten, herunder eventuell avkastning som er benyttet til å dekke vederlag for forvaltning av midlene. I tillegg skal det opplyses om årets overskudd på avkastning tilordnet midlene og fordeling av overskuddet til henholdsvis premiereserve, pensjonskapital, tilleggsavsetninger, premiefond, innskuddsfond, pensjonistenes overskuddsfond og bufferavsetning. Hvis årets avkastning ikke er tilstrekkelig til å dekke økningen av premiereserve etter kontraktens premieberegningsgrunnlag, skal bruk av tilleggsavsetninger og bufferavsetning samt tilførte midler fra foretaket fremgå.

e)      Årets overskudd på risikoresultatet tilordnet kontrakten og fordeling av overskuddet til henholdsvis premiereserve, premiefond og pensjonistenes overskuddsfond. Hvis årets risikoresultat er negativt, skal bruk av risikoutjevningsfond og tilførte midler fra foretaket fremgå.

§ 8-3 tredje til femte ledd skal lyde: 
            Kontoutskriften skal opplyse om kontraktens betingede andel av kursreserven ved utgangen av året. Det skal opplyses om at eventuell andel av kollektivporteføljens kursreserve vil inngå som del av flytteverdien dersom forsikringskontrakten flyttes til annet forsikringsforetak. Det skal samtidig opplyses om at kursreservens størrelse endres gjennom året som følge av endring i markedsverdien på finansielle omløpsmidler.
            Kontoutskriften skal opplyse om risikoutjevningsfondets størrelse ved utgangen av året. Størrelsen skal oppgis både i kroner og i prosent av forsikringskapitalen. Det skal også opplyses om kontraktens andel av årets overskudd som overføres til risikoutjevningsfondet. Andelen beregnes ved at det etter at overføringen til risikoutjevningsfondet er fordelt mellom de enkelte grupper av kontrakter iht. § 5-7 annet ledd annet punktum i forskriften her, foretas en fordeling på de enkelte kontrakter i gruppen etter forholdet mellom de risikopremier som er betalt for den enkelte kontrakt.
            Kontoutskriften skal også opplyse om bokført kapitalavkastningsrente for regnskapsåret for den portefølje kontrakten inngår i, beregnet etter forskrift fastsatt av Finanstilsynet. Foretaket kan eventuelt opplyse om den kapitalavkastningsrente som er benyttet i forbindelse med tildeling av årets overskudd på den enkelte kontrakt dersom dette gir et riktigere bilde av tilført avkastning.

 

§ 8-5 skal lyde:
§ 8-5    Tilleggsopplysninger for fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis
            For fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte forpliktelser, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-16, skal kontoutskriften opplyse om foretakets prosentvise andel av overskuddet på avkastningsresultatet som er tilordnet kontrakten. Hvis negativt risikoresultat er dekket ved fradrag i overskudd på avkastningsresultatet tilordnet kontrakten, skal dette fremgå.      

§ 8-6 første ledd skal lyde: 
            Kontoutskriften for individuelle rente- og pensjonsavtaler, herunder fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis med kontraktsfastsatte forpliktelser, skal vise sikrede og opptjente pensjonsbeløp ved utgangen av foregående år og ved utgangen av året.

Kapittel 9 oppheves.
Kapittel 10 blir nytt kapittel 9. 

§ 9-1 skal lyde:
§ 9-1    Innbetaling av premier for kommunale pensjonsordninger
            Ordinær årspremie beregnet etter forsikringsvirksomhetsloven § 4-5 første ledd, skal betales forskuddsvis ved forsikringsårets begynnelse. Premien kan etter avtale med forsikringsforetaket innbetales forskuddsvis i halvårlige terminer, kvartalsvise terminer eller i månedlige terminer. Ved oppdeling av premien i terminer skal det beregnes et termintillegg som dekker økte administrasjonskostnader og reduserte renteinntekter. Termintillegg benyttes tilsvarende ved reguleringspremie og engangspremier.
            Ordinær årspremie for nye medlemmer eller premie som følge av lønnsøkning for medlemmene, skal kreves innbetalt så snart den er beregnet. Premien kan etter avtale med forsikringsforetaket fordeles over de premieterminer som gjenstår av forsikringsåret.
            Reguleringspremie som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 4-5 annet ledd skal kreves innbetalt så snart den årlige reguleringspremien er fastsatt. Innbetalingen kan fordeles over de premieterminer som gjenstår av forsikringsåret når reguleringspremien er fastsatt.
            Engangspremier som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 4-5 tredje ledd skal kreves innbetalt så snart de er fastsatt. Det kan fastsettes at innbetaling først skal skje samtidig med årets siste premietermin eller senest ved årets utgang.

§ 9-2  oppheves. 

Kapittel 11 blir nytt kapittel 10.
§ 10-1 skal lyde:
§ 10-1  Beregning etter  forsikringsvirksomhetsloven § 6-7
            Ved beregning etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 av midler knyttet til den kontrakt som skal flyttes, skal avkastning frem til beregningstidspunktet etter § 6-7 tredje ledd tilordnes kontrakten og disponeres etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven § 3-13 første ledd, jf. § 2-6, eller i tilfelle etter § 3-16 annet og tredje ledd, jf. § 4-2 og § 7-1 i forskriften her.       

§ 10-2 skal lyde:
§ 10-2  Kursreguleringsfond
            Ved flytting av en kontrakt skal tilleggsavsetningene knyttet til kontrakten i avgivende foretak som beregnet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7, jf. § 6-11 til § 6-14 forhøyes etter reglene i paragrafen her.
            Ved flytting av individuelle kontrakter, herunder fripoliser, pensjonsbevis og pensjonskapitalbevis, skal kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 tredje ledd, tilordnes kontrakten som tilleggsavsetninger.
            Ved flytting av kollektiv pensjonsordning eller annen kollektivkontrakt skal kontraktens forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 tredje ledd, tilordnes kontrakten som tilleggsavsetninger. Foretaket har likevel adgang til å holde tilbake den forholdsmessige del av kursreguleringsfondet som utgjør inntil to prosent av kontraktens premiereserve.
            Ved anvendelsen av annet og tredje ledd beregnes en kontrakts forholdsmessige andel av kursreguleringsfondet ut fra forholdet på beregningstidspunktet etter forsikringsvirksomhetsloven § 6-7 tredje ledd mellom de midler som er knyttet til den kontrakt som skal flyttes, og midlene knyttet til samtlige kontrakter i kollektivporteføljen som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 3-11 annet ledd.
            Kontraktens andel av kursreguleringsfondet skal likevel ikke overføres dersom kontrakten er etablert eller flyttet til et foretak fra et annet foretak mindre enn tolv måneder før flyttetidspunktet.
            Ved flytting av pensjonsordning fra en pensjonskasse som bare omfatter pensjonsordning for ett arbeidsgiverforetak eller én arbeidsgiver, skal hele kursreguleringsfondet anses som tilleggsavsetninger.

§ 10-3 tredje ledd skal lyde: 
            Foretaket kan ikke kreve dekning av kostnader knyttet til overføringen av en forsikring utover flyttegebyret. 

Kapittel 12 blir nytt kapittel 11

Kapitteloverskriften skal lyde: 

Kap. 11 Informasjonsplikt for pensjonsforetak        

§ 11-1 skal lyde:
§ 11-1 Nærmere om informasjonsplikten i forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 annet ledd første punktum
            Har pensjonsforetaket innskuddspensjonsordninger skal informasjon som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 annet ledd første punktum omfatte pensjonskapitalens størrelse.
            Har pensjonsforetaket kommunale pensjonsordninger skal informasjon som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 annet ledd første punktum omfatte opptjent pensjon basert på beregnet folketrygd, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 4-5 fjerde ledd.
            Informasjon som nevnt i første og annet ledd, skal inneholde opplysninger om de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen av pensjonens størrelse.      

§ 11-2 skal lyde:
§ 11-2  Informasjonsplikt når medlemmene bærer investeringsrisikoen
            Pensjonsforetak som forvalter pensjonsordninger med investeringsvalg skal på en tydelig måte gi medlemmene informasjon om at ytelser avhenger av verdi og avkastning på de tilordnede eiendelene. Pensjonsforetaket skal gi medlemmene i pensjonsordningen opplysninger om risikoen i de valgte investeringene samt om provisjoner og andre kostnader som påløper ved forvaltning. 
            Pensjonsforetaket skal opplyse medlemmene i pensjonsordningen om at de på forespørsel har rett til å motta opplysninger etter verdipapirfondloven § 8-2 (Prospekt) og § 8-3 (Nøkkelinformasjon) for fond som inngår i porteføljen. Forskriften gjelder så langt den passer for særskilte investeringsvalgporteføljer.
            Pensjonsforetaket skal minst halvårlig gi medlemmene opplysninger om verdiutviklingen på medlemmenes investeringsvalgporteføljer.    
            For pensjonsordninger med kollektivt investeringsvalg i henhold til innskuddspensjonsloven § 3-2a og foretakspensjonsloven § 11-1a, skal medlemmene etter anmodning gis slik informasjon som nevnt i første og annet ledd.   

§ 11-3 skal lyde:
§ 11-3  Informasjon om investeringsstrategien
            Redegjørelsen for investeringsstrategien som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 2-7 fjerde ledd, skal etter anmodning stilles til rådighet for pensjonsordningens medlemmer og pensjonister.       

Kapittel 13 oppheves.

 

II 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017.