Historisk arkiv

Avgiften på båtmotorer fjernes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å fjerne avgiften på båtmotorer fra 1.juli i år. - Avgiften er ressurskrevende for myndighetene, og en fjerning kan bidra til raskere utskifting til nyere, mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige båtmotorer, sier finansminister Siv Jensen.

Båtmotoravgiften ilegges motorer til fritidsbåter med minst 9 hestekrefter (hk). I 2014 er avgiften på 161,50 kroner per hk. Hovedformålet med båtmotoravgiften er å skaffe inntekter til staten, men inntektene fra avgiften er relativt lave. I praksis er dessuten avgiften forholdsvis ressurskrevende for avgiftsmyndighetene, blant annet på grunn av ulovlig innførsel og feilklassifisering av motorer. Nye motorer er som regel mer drivstoffgjerrige og miljøvennlige enn eldre motorer. Regjeringen foreslår derfor å fjerne avgiften fra 1. juli. Det anslås å gi et provenytap på om lag 100 millioner kroner påløpt og 90 millioner kroner bokført i 2014.

Fjerning av avgiften vil gjøre det billigere å kjøpe nye båtmotorer. For en båtmotor med 100 hk kan fjerning av avgiften bidra til en prisreduksjon på omtrent 20 000 kroner inkl. merverdiavgift. Forhandlere som har ubrukte båtmotorer på lager hvor avgiften allerede er betalt, vil oppleve et verdifall på disse motorene. Regjeringen foreslår derfor å refundere avgiften på slike motorer.

Se Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 2014 kapittel 5.