Historisk arkiv

Regjeringen vil styrke skattebetalernes rettssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

- For å verne om privatlivets fred og styrke skattebetalernes rettsikkerhet foreslår Regjeringen at reglene om innsyn i skattelistene strammes inn, sier finansminister Siv Jensen.

- For å verne om privatlivets fred og styrke skattebetalernes rettsikkerhet foreslår Regjeringen at reglene om innsyn i skattelistene strammes inn, sier finansminister Siv Jensen.

- Vi mener det er rimelig at den enkelte skattebetaler skal få vite hvem som har søkt på skatteopplysningene deres. Vi foreslår derfor at dette gjøres tilgjengelig for skattebetaler på skatteetatens hjemmesider, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foretar en bred gjennomgang av forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet. Det er et mål å gjøre skattereglene enklere, og derfor vil Finansdepartementet i løpet av høsten sende et nytt og oversiktlig skatteforvaltningsregelverk på høring. Dette vil bidra til å styrke skattyters rettssikkerhet.

- Jeg er også opptatt av å styrke klagebehandlingen i skattesaker. Derfor har vi sendt på høring forslag om en ny nemndsordning med et uavhengig klageorgan, sier Siv Jensen. Den nye skatteklagenemnda skal bidra til en effektiv behandling av klagesaker. Kravene til nemndmedlemmenes kompetanse styrkes, og Regjeringen foreslår at det opprettes et eget sekretariat som skal forberede klagesakene. Regjeringen ønsker også at klagenemndenes uavhengighet skal lovfestes. Høringsfristen for nytt klageorgan er 1.august 2014.

I Revidert nasjonalbudsjett varsler Regjeringen også en gjennomgang av skatteetatens skattehjelpordning for å se om det er behov for å styrke ordningen. Skattehjelpen er et tilbud til skattebetalere med en særlig vanskelig livssituasjon og som ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser eller ivareta sine rettigheter.