Historisk arkiv

Mandat hvitvaskingslovutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I. Bakgrunn

Financial Action Task Force (FATF) vedtok i februar 2012 nye, reviderte anbefalinger om forsterkede tiltak mot hvitvasking, terrorfinansiering og spredning av masseødeleggelsesvåpen. For å følge opp FATF-anbefalingene la EU-kommisjonen i februar 2013 frem forslag til nytt fjerde hvitvaskingsdirektiv (COM (2013) 45 final) og ny forordning om informasjon som skal følge pengeoverføringer (COM (2013) 44 final). Forslagene er for tiden til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Direktivet og forordningen vil være EØS-relevante.

Norge har nylig gjennomgått en evaluering av hvorvidt norsk regelverk er i samsvar med FATFs gjeldende anbefalinger og av hvor effektivt norske myndigheter bekjemper hvitvasking og terrorfinansiering. Evalueringsrapporten påpeker flere mangler. Det norske regelverket (hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften) gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs tredje hvitvaskingsdirektiv og forordning om informasjon om betaler som skal følge betalingen, som igjen bygger på FATFs tidligere anbefalinger fra 2004. Norge har imidlertid ikke etablert et hvitvaskingstilsyn med forhandlere av gjenstander og tilbydere av virksomhetstjenester, noe som er et krav etter tredje hvitvaskingsdirektiv.

Det er behov for å utrede både hvordan de kommende nye EØS-reglene og de nye anbefalingene fra FATF skal gjennomføres i norsk rett og hvordan manglene som påpekes i FATFs evalueringsrapport og dessuten den mangelfulle gjennomføringen av tredje hvitvaskingsdirektiv, skal utbedres.

 

II. Utredningsoppgaver

1. Utvalget skal utarbeide utkast til lov- og forskriftsendringer for å gjennomføre ventede nye EØS-regler som svarer til EUs kommende fjerde hvitvaskingsdirektiv, og ny EU-forordning om informasjon som skal følge betalinger, samt eventuelle utfyllende rettsakter .

2. Utvalget skal vurdere og foreslå tiltak for å følge opp merknader i FATFs evalueringsrapport knyttet til gjeldende norsk hvitvaskingsregelverk

som ikke dekkes av utkast etter pkt. 1.

3. Utvalget skal vurdere behovet for, og eventuelt fremme forslag til endringer i, reguleringen av den finansielle etterretningsenhetens (EFEs) tilgang til, behandling av og videreformidling av informasjon, og organiseringen av kontrollen med at EFE etterlever saksbehandlingsreglene.

4. Utvalget skal vurdere og fremme forslag til hvordan registrering/autorisering av og tilsyn med nye og eksisterende grupper rapporteringspliktige som i dag ikke er underlagt hvitvaskingstilsyn, bør organiseres, herunder fremsette forslag til hvilken myndighet som bør ha ansvar for tilsynet, og forslag til regulering av tilsyns- og sanksjonskompetanse.

5. Utvalget skal vurdere om det bør innføres en beløpsgrense for kontantvederlag, og hvordan en slik eventuell begrensning bør håndheves, jf. at en effektiv begrensning på adgangen til å motta større kontantvederlag kan være et alternativ til rapporteringsplikt for grupper som blir rapporteringspliktige først ved kontantvederlag over et visst beløp. Utvalget bør innhente opplysninger om erfaringer fra andre land med beløpsmessige begrensninger på adgangen til å motta kontanter. Fordeler og ulemper ved hhv. beløpsgrense for kontantbetaling og rapporteringsplikt og hvitvaskingstilsyn, skal belyses.

6. Utvalget kan vurdere og foreslå andre endringer i gjeldende norsk hvitvaskingsregelverk for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.

 

III. Tidsfrister mv.

En delutredning med vurderinger og forslag som angitt i punktene  4 og 5, skal avgis til Finansdepartementet innen  ni måneder etter at utvalget er nedsatt.

En utredning med vurderinger og forslag som angitt i de øvrige punktene skal avgis til Finansdepartementet innen 18 måneder etter at utvalget er nedsatt.

Utvalget bes om å påse at de lov- og forskriftsutkast som fremmes, etablerer tilstrekkelig klare hjemler for innhenting, lagring og videreformidling av personinformasjon, slik at personvernmessige hensyn sikres på en god måte.

Utvalget bes om å sikre at de lov- og forskriftsutkast som utarbeides, er i samsvar med FATFs anbefalinger og andre relevante internasjonale forpliktelser. Utvalget bør i sitt arbeid se hen til andre lands arbeid med gjennomføringen av EU/EØS-forpliktelser og internasjonale anbefalinger om tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Utvalget skal følge retningslinjene i utredningsinstruksen, herunder utrede økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes. Utkast til lov og forskrift skal utarbeides i tråd med gjeldende lovtekniske retningslinjer, jf. heftet «Lovteknikk».

Utvalget bes vurdere om det bør opprettes én eller flere referansegrupper som kan gi innspill til utvalgets arbeid. Utvalget kan også nedsette egne underutvalg til å utrede deler av mandatet. Utvalget avgjør selv om og på hvilken måte eventuelle underutvalg skal rapportere til utvalget og forankre sine vurderinger og konklusjoner der. Utvalget kan etter nærmere avtale med Finansdepartementet utnevne eksterne medlemmer og sekretærer til slike underutvalg.

Finansdepartementet kan gjøre endringer i mandatet og gi ytterligere utredningsoppgaver til utvalget.