Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene ikke skal endres nå.

Det vil si at kravet fortsatt vil være 2 prosent til det økes til 2,5 prosent fra 31. desember 2019, i henhold til departementets beslutning i desember 2018.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 19. juni 2019 gitt råd om at bufferkravet ikke bør endres nå, og viser til at vurderingen av finansielle ubalanser ikke er vesentlig endret siden forrige kvartal. Norges Bank peker bl.a. på at husholdningenes gjeldsbelastning er høy og har økt mye gjennom mange år. Husholdningenes gjeld vokser fremdeles raskere enn inntektene, men veksttakten har avtatt noe de siste kvartalene. Videre peker Norges Bank på at både boligpriser og næringseiendomspriser er på historisk høye nivåer etter å ha vokst kraftig i lengre tid. Fremover venter Norges Bank at økte renter og en moderat boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten i husholdningene videre. I markedet for næringseiendom ventes det en noe svakere prisvekst fremover. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/19.

Finanstilsynet har i brev 19. juni 2019 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: