Forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9 e.

Se forskriften på lovdata.no