Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt at nivået til motsyklisk kapitalbuffer for bankene skal være på 1 prosent, etter råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har sluttet seg til Norges Banks råd.

Norges Bank har tilrådd at bufferkravet skal gjelde fra 1. januar 2015. - Jeg velger å gi bankene litt mer tid enn dette til å tilpasse seg det nye kravet, sier finansminister Siv Jensen. Det motsykliske kapitalkravet vil derfor tre i kraft 30. juni 2015.

Den motsykliske kapitalbufferen som er fastsatt i dag skal gjelde for hele beregningsgrunnlaget, i tråd med råd fra Norges Bank. Når den motsykliske bufferen innføres i andre land, skal norske banker i utgangspunktet benytte kravet som er fastsatt i disse landene for sine engasjementer der.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

- Det er nå tegn på at det er bygget opp finansielle ubalanser som kan forsterke eller utløse tilbakeslag i norsk økonomi. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer. Det vil gjøre dem mer robuste mot framtidige utlånstap, sier finansminister Siv Jensen.

- Nivået på den motsykliske kapitalbufferen må vurderes i lys av at vi nå er i en oppbyggingsfase med kapitalkrav. Både Norges Bank og Finanstilsynet legger til grunn at bankene er godt i gang med å tilpasse seg økte kapitalkrav, også med en forventning om et visst nivå på den motsykliske kapitalbufferen. Jeg deler denne vurderingen, sier finansminister Siv Jensen.

Hensynet til robusthet tilsier at kapitalbufferen ikke uten videre trappes ned, selv om det skulle være tegn til at finansielle ubalanser avtar. Annen informasjon, som uro i markedene og utsikter til tap i bankene, vil da være mer relevant. Ved tilbakeslag i økonomien og store utlånstap skal bankene kunne tære på bufferen. Dersom det derimot er tegn til at finansielle ubalanser bygger seg videre opp, kan det bli aktuelt at bufferkravet heves ytterligere. Beslutningsgrunnlaget for Norges Banks råd er offentliggjort i pengepolitisk rapport med vurderinger av finansiell stabilitet.

__________________

Se også:

 

Tidligere dokumenter:

  • Kapittel 1.3.4 i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013–2014) Finansiell stabilitet
  • Kapittel 3.6 i Meld. St. 1 (2013 – 2014) Opplegget med motsyklisk kapitalbuffer